Prop. 142 L (2018–2019)

Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

I denne proposisjonen foreslår regjeringen å lovfeste at påtalemyndigheten er uavhengig. Samtidig foreslås det å oppheve adgangen for Kongen i statsråd til å instruere påtalemyndigheten i enkeltsaker samt den eksklusive tiltalekompetansen som tilligger Kongen i statsråd i saker som gjelder straffbare handlinger i tjenesten av embetsmenn og andre tjenestemenn tilsatt av Kongen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget