Prop. 15 L (2020–2021)

Endringer i folketrygdloven (utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i folketrygdloven som innebærer en raskere og mer årskullnøytral utfasing av barne- og ektefelletillegg til gammel alderspensjon i folketrygden.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget