Prop. 153 S (2014–2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret)

Proposisjonen omhandler forslag om endringer under statsbudsjettet for Forsvarsdepartementet 2015. En markant svekkelse av den norske kronen etter at budsjettforutsetningene for 2015 ble lagt, har medført at flere av Forsvarets avdelinger har betydelige merutgifter i utenlandsk valuta. Merutgiftene er størst i amerikanske dollar. Forsvaret kjøper varer og tjenester i USA, eksempelvis utdanning av jagerflygere og vedlikehold av våpensystemer. Dette påvirker særlig Sjøforsvaret og Luftforsvaret. De ekstraordinære utgiftene til valuta for Sjøforsvaret og Luftforsvaret, i tillegg til det økte og uforutsette vedlikeholdsbehovet i Sjøforsvaret, vil medføre uakseptable konsekvenser for den daglige operative aktiviteten dersom merutgiftene skulle håndteres isolert innenfor Luftforsvarets og Sjøforsvaret budsjettkapitler. Omdisponering av midler som foreslått i denne proposisjonen vil avhjelpe konsekvensene av endringene i budsjettforutsetningene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget