Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 156 S (2015–2016)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia, undertegnet i Lusaka 17. desember 2015

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 17. desember 2015 ble det i Lusaka undertegnet en avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 19. juni 2015. Ambassadør Arve Ofstad undertegnet avtalen på vegne av Norge, og finansminister Alexander B. Chikwenda på vegne av Zambia.

Den gjeldende skatteavtalen mellom Kongeriket Norge og Republikken Zambia er fra 1971. Siden den gang har de to landenes skattesystemer undergått betydelige endringer. Det samme gjelder OECDs mønsteravtale som i stor grad ble benyttet som modell ved forhandlingene om skatteavtalen, og det har kommet til en mønsteravtale utarbeidet under FN for skatteavtaler mellom industrialiserte land og utviklingsland som i større grad tar hensyn til at utviklingsland gjennomgående er nettoimportører av kapital, teknologi og spesialiserte tjenester. Det er derfor ønskelig å oppdatere skatteavtalen mellom landene i lys av disse endringene.

Forhandlinger om inngåelse av en ny dobbeltbeskatningsavtale ble gjennomført i februar 2015 i Oslo. Det ble oppnådd enighet om et utkast til avtale som ble parafert med sikte på videre godkjenning. Den norske delegasjonen ble ledet av ekspedisjonssjef Stig B. Sollund.

Avtalen følger i stor grad OECDs mønsteravtale som i struktur og hovedtrekk brukes som modell for internasjonale skatteavtaler, og som med enkelte modifikasjoner er Norges utgangspunkt for forhandlinger. De viktigste avvik fra OECD-mønsteret nevnes i merknadene til de enkelte bestemmelser nedenfor. På noen punkter er det benyttet modellbestemmelser i samsvar med FNs mønsteravtale.

Avtalen er inngått på norsk og engelsk. Begge tekster har lik gyldighet og følger som vedlegg.

Til toppen
Til dokumentets forside