Prop. 167 L (2016–2017)

Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)

Proposisjonen gjelder forslag til endringer i barneloven og straffeloven mv. Et hovedformål er å gi barn bedre rettsvern mot vold og overgrep. Det er en prioritert sak for regjeringen å arbeide for at barn beskyttes bedre mot utnyttelse, vold og mishandling. Det foreslås å innføre en plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud når noen domfelles for bestemte former for vold eller overgrep mot barn. Det foreslås også en ny bestemmelse i barneloven som klargjør at samvær ikke kan gjennomføres eller avtales når det er ilagt et kontaktforbud eller besøksforbud overfor barnet. Det foreslås videre at forelder kan reise sak om foreldreansvar mv. uten mekling når en forelder er dømt i straffesak for alvorlig vold og overgrep mot egne barn.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget