Prop. 167 L (2016–2017)

Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne- og likestillingsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i barneloven og straffeloven mv. Proposisjonen er utarbeidet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, som har bidratt med punktene 4.5.3 og 5.

Et overordnet formål med forslagene i proposisjonen er å bidra til bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep. Barn har rett til beskyttelse, og myndighetene har en plikt til å sørge for at barn beskyttes mot utnyttelse, vold og mishandling. Forslag i denne proposisjonen bidrar til bedre oppfyllelse av myndighetenes plikt.

Plikt for domstolen til å vurdere kontaktforbud

Det foreslås i denne proposisjonen endringer i straffeloven. Forslaget innebærer at domstolen gis en plikt til å vurdere om den dømte, i volds- og overgrepssaker, skal ilegges kontaktforbud overfor barn. Domstolen har allerede i dag en selvstendig rett til å vurdere ileggelse av kontaktforbud. Rettens vurdering vil gjerne være foranlediget av at påtalemyndigheten eller bistandsadvokaten tar opp spørsmålet og nedlegger påstand om at kontaktforbud ilegges sammen med straffekravet. Retten kan imidlertid også på eget initiativ ta opp spørsmålet. Etter lovforslaget vil retten i angitte volds- og overgrepssaker få en selvstendig plikt til å vurdere om det bør ilegges kontaktforbud overfor barn, uavhengig av om sakens aktører har nedlagt påstand om dette.

Regulering av samvær når det ilegges kontaktforbud eller besøksforbud

Departementet foreslår en ny bestemmelse i barneloven som regulerer virkningen av et kontaktforbud eller besøksforbud ilagt overfor barnet. Bestemmelsen innebærer at avtalt eller fastsatt samvær ikke kan gjennomføres, og at det heller ikke kan gjøres avtale om samvær. Avtalt eller fastsatt samvær er bare tillatt der det unntaksvis er fastsatt i forbudet. Et viktig formål med forslaget er å klargjøre gjeldende rett og sikre god sammenheng i regelverket. Bestemmelsen som foreslås vil kunne bidra til å sikre barnet beskyttelse i tråd med forbudets formål. Dette vil igjen kunne hindre fortsatt eller ny kriminalitet mot barnet, og videre beskytte barnets helse.

Unntak fra krav om mekling når det reises sak om foreldreansvar mv. etter voldsdom

Departementet foreslår en endring i barneloven slik at forelder kan reise sak om foreldreansvar mv. uten mekling når en forelder er dømt i straffesak for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. I dag gjelder krav om mekling for å reise slik sak. De aktuelle sakene anses ikke å være egnet for mekling og nye bestemmelser innebærer at det blir enklere for forelder å reise sak for å beskytte barnet. En slik praktisk forenkling av saksanlegget kan medføre at flere reiser sak i de aktuelle tilfellene, og medføre at sakene kan behandles raskere, til barnets beste.

Enklere regler om foreldreansvar etter dødsfall

Departementet foreslår endringer i barnelovens bestemmelser om foreldreansvar etter dødsfall som i stor grad er forenklinger og klargjøring av gjeldende rett. Det foreslås også enkelte realitetsendringer. Blant annet foreslås det at gjenlevende forelders rettsstilling styrkes ved at andres adgang til å reise sak om foreldreansvar etter dødsfall innskrenkes. Dette gjelder når gjenlevende unntaksvis bor sammen med barnet ved dødsfallet uten å ha foreldreansvar og tildeles dette direkte i kraft av loven. Det foreslås videre klargjort i loven at domstolen kan tildele gjenlevende forelder foreldreansvar også når gjenlevende ikke tidligere har hatt foreldreansvaret. Det fremmes også et forslag om å klargjøre at hensynet til barnets beste også gjelder der ingen har foreldreansvaret for barnet og det bare fremmes ett krav for domstolen. Dette er tilfeller hvor domstolen nå plikter å tildele foreldreansvaret til den som har framsatt kravet så lenge barnet ikke lider skade. Denne klargjøringen vil styrke barnets rettsvern.

Forelder kan reise sak om foreldreansvar når forelder i utlandet ikke kan oppspores

Departementet foreslår en endring i barneloven som presiserer at en forelder har adgang til å reise sak om foreldreansvar når det er uråd å komme fram til en avtale fordi den andre forelder ikke bor her i landet og ikke lar seg oppspore. Det gjelder i dag et krav om at det skal foreligge en uenighet for å reise saken, og endringen gjør det klart at det kan reises sak i de aktuelle tilfellene. Det er viktig at forelder i Norge kan ta nødvendige beslutninger på vegne av barnet sitt.

Det utredes forslag om lovendringer for å medta tap av foreldreansvar mv. som sivilt krav i straffesak

Departementet følger ikke opp forslaget om en ny bestemmelse i barneloven om tap av foreldreansvar mv. der en forelder er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Høringsinstansene som uttalte seg mener imidlertid at det kan være behov for økt beskyttelse av barn mot vold og overgrep. Justis- og beredskapsdepartementet, i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet, utreder derfor i stedet et forslag om lovendringer for å medta tap av foreldreansvar mv. som sivilt krav i straffesak.

Til dokumentets forside