Prop. 17 L (2020–2021)

Endringer i yrkestransportlova og skatteforvaltningsloven (tilsyn med kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnhold i proposisjonen

Samferdselsdepartementet fremmer her forslag til endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) og lov 27. mai 2016. nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven). Forslagene skal legge til rette for tilsyn med kontrollutrustninger som blir tatt i bruk som alternativ til taksameter, og skal bidra til å ivareta tredjepartsrapportering til skattemyndighetene i drosjenæringen.

Stortinget vedtok 4. juni 2019 omfattende endringer i drosjereguleringen, jf. lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) 21. juni 2019 nr. 67 og Prop. 70 L (2018–2019) Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøving for drosje mv.). Endringene skal legge til rette for bedre drosjetjenester i hele landet, bl.a. gjennom å bidra til at aktørene i større grad enn i dag kan tilpasse tilbudet til etterspørselen. For å gi større fleksibilitet, med lavere etableringskostnader og bedre muligheter for å ta i bruk ny teknologi, åpner lovendringene for at løyvehavere kan ta i bruk andre kontrollutrustninger enn taksameter, og at Samferdselsdepartementet kan gi nærmere forskrifter om kontrollutrustninger. Endringene skulle tre i kraft 1. juli 2020, men er på grunn av utbruddet av covid-19 utsatt til 1. november 2020, jf. lovvedtak 113 (2019–2020) og Prop. 106 L (2019–2020). Det har vist seg å være behov for ytterligere lovhjemmel for å sikre tilsyn med nye kontrollutrustninger og tredjepartsrapportering til skattemyndighetene. Samferdselsdepartementet fremmer derfor forslag om følgende lovendringer:

Forslag til endringer i yrkestransportloven:

  • Hjemmel for at departementet kan utpeke tilsynsmyndighet for nye kontrollutrustninger

  • Hjemmel for at departementet kan fastsette gebyr for tilsyn av nye kontrollutrustninger.

Forslag til endringer i skatteforvaltningsloven:

  • Hjemmel for at formidler av drosjetjenester og driftsansvarlig for nye kontrollutrustninger skal rapportere tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene.

Formålet med endringene i yrkestransportloven er å legge til rette for at det blir ført tilsyn også med andre kontrollutrustninger enn taksameter, og at tilsynet finansieres av aktørene i markedet. Formålet med endringene i skatteforvaltningsloven er å legge til rette for tredjepartsrapportering til Skatteetaten også for løyvehavere som ikke bruker taksameter og er tilknyttet drosjesentral. Samlet skal endringene motvirke uregelmessigheter i drosjenæringen, og sørge for tilstrekkelig kontroll med de nye ordningene.

Til dokumentets forside