Prop. 171 S (2016–2017)

Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Oppland

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om finansiering av utbedringer av fv 33 på strekningene Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgokrysset – Nedre Øydgarden i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner i Oppland. Finansieringen er basert på fylkeskommunale midler og bompenger. Fv 33 er hovedvegforbindelsen mellom Valdres og Gjøvik-/Totenregionen. Vegen har i dag en standard som ikke står i rimelig forhold til denne viktige funksjonen. Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende veg med blant annet flere kurveutbedringer samt breddeutvidelse.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget