Prop. 179 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Forslaget til en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021–2027), ble presentert av Europakommisjonen 6. juni 2018 ved dokument COM(2018) 434 final. Forordningen er ennå ikke formelt vedtatt i EU, men det ble oppnådd politisk enighet mellom Rådet og Europaparlamentet om forordningen 14. desember 2020. Det forventes ikke vesentlige endringer i forordningen etter dette. Proposisjonen baseres på den versjonen av forordningen det er politisk enighet om.

Forordningen regulerer etablering og drift av Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) 2021–2027. DIGITAL er et nytt investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv. Programmet skal ha en ramme på 7,17 milliarder euro (i 2021 priser) i perioden 2021–2027 fordelt på fem hovedområder: Tungregning (superdatamaskiner), kunstig intelligens, cybersikkerhet og tillit, avanserte digitale ferdigheter samt utrulling, beste bruk av digital kapasitet og interoperabilitet.

EU-programmene CEF Telecom og ISA2, som Norge inntil nå har deltatt i, løp ut i 2020, og vil bli videreført som del av DIGITAL. DIGITAL tar mål av seg å finansiere aktiviteter som de enkelte medlemsstater alene ikke er i stand til å utvikle og gjennomføre, samt utløse og samle investeringer fra EU, medlemsstatene og næringslivet. Deltakelse i programmet vil gi norske bedrifter og forskningsmiljøer tilgang til nødvendige samarbeidspartnere og ressurser innenfor kunstig intelligens, tungregning, cybersikkerhet og avansert digital kompetanse.

Programmet er tett koblet til forskningsprogrammet Horisont Europa. Som del av DIGITAL skal det opprettes et nettverk av digitale innovasjonsnav (European Digital Innovation Hubs, EDIH) fra 2021. De nasjonale forberedelsene for norsk deltakelse i EDIH fra 2021 er godt i gang og norske kandidater til å bli digitale innovasjonsnav er oversendt Europakommisjonen.

DIGITAL åpner for deltakelse fra EØS/EFTA-statene. En deltakelse forutsetter endring av EØS-avtalens protokoll 31.

Deltakelse i DIGITAL innebærer økonomiske forpliktelser for Norge over flere år. Stortingets samtykke til deltakelse i beslutningen i EØS-komiteen er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. For at Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene skal kunne delta i programmet så tidlig som mulig, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før forordningen er vedtatt i EU og før det er truffet beslutning i EØS-komiteen. Forordningen ventes tentativt vedtatt av EU i april eller mai 2021. EØS-komiteens beslutning er ventet i juni/juli 2021. Det ventes ingen vesentlige endringer i utkastet til forordning eller EØS-komitébeslutning. Dersom det likevel skulle bli vesentlige endringer, vil saken bli fremlagt for Stortinget på nytt.

Utkast til beslutning i EØS-komiteen i uoffisiell norsk oversettelse og utkast til forordning om etablering av Programmet for et digitalt Europa i dansk språkversjon, følger som trykte vedlegg til proposisjonen.