Prop. 19 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Landbruks- og matdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingar under enkelte kapittel og postar i statsbudsjettet for 2016.