Prop. 19 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Til innhaldsliste

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bede om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m. i samsvar med eit vedlagt forslag.