Prop. 19 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette fram forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2019. Under programområde 10 Helse og omsorg fremmes det forslag om å redusere utgiftene med 251,2 mill. kroner. Inntektene foreslås økt med 23 mill. kroner. Under programområde 30 Stønad ved helsetjenester fremmes det, bl.a. på grunnlag av nye anslag per 30. september og takstoppgjøret per 1. juli 2019, forslag om å øke utgiftene med netto 740,2 mill. kroner.

Til dokumentets forside