Prop. 216 L (2020–2021)

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og KS i forbindelse med mellomoppgjøret 2021

Til innholdsfortegnelse

3 Omfang og rapporter om virkninger av konflikten

Streikeuttaket omfattet fra 27. mai 7 390 medlemmer. De berørte virksomhetene var hovedsakelig innenfor skole, barnehage og helseinstitusjoner, og i tillegg enkelte andre kommunale tjenester. Streiken ble utvidet fra 2. juni med 13 370 medlemmer innenfor de samme gruppene som tidligere.

Helsemyndighetene ble orientert om streiken og vurderte fortløpende konsekvensene for helsetjenestene. Helsetilsynet meldte om at kommunene løpende søkte om dispensasjoner for ansatte i enkelte vakter og for spesifikke oppgaver. Dispensasjoner ble i stor grad innvilget. Det forelå ingen rapporter om at det var fare for liv, helse eller andre store samfunnsmessige konsekvenser som gjorde det nødvendig å gripe inn i streiken fram til torsdag 3. juni.

Torsdag 3. juni kl. 12.43 skrev Fredrikstad kommune til Statsforvalteren at det var en situasjon ved FREVAR som eier og driver kommunens prosessanlegg for energigjenvinning og avfallshåndtering. Arbeids- og sosialdepartementet mottok kopi av dette varselet samme dag kl. 13.37. Kommunen skrev:

FREVAR vurderer løpende situasjonen og konsekvenser av streiken. Situasjonen vurderes nå som kritisk og uforsvarlig med konkret fare for liv og helse.
Alarmer fra avløpsrenseanlegget og fjernvarmen kommer til kontrollrommet, og mottas av/kvitteres av operatører på jobb. Disse gjør siden avrop på vaktordninger som FREVAR har for å utbedre årsakene til larm.
I og med at skiftleder og to operatører er tatt ut i streik fra samme skift står vi nå periodevis helt uten bemanning i kontrollrommet. I første omgang gjelder dette fra kl. 06.00 i 4.6. Frevar søker UNIO om dispensasjon for skiftleder slik at kontrollrommet til enhver tid er bemannet, med minst en person. Dispensasjonssøknader er tidligere avslått og klage er avslått.
Dispensasjon søkes for å ivareta sikkerhet og beredskap for både avløpsrenseanlegget og fjernvarmenettet som begge er definert som samfunnskritiske. I tillegg er det behov for brannvakt til enhver tid.
Frevar har nå en situasjon med en full bunker med avfall ca 1500 tonn avfall. Det er meldt meget varmt vær og faren for varmgang og selvantennelse er stor. Det er ikke en normalsituasjon at bunker er full med avfall som ikke avsettes til forbrenning.
Det er dramatiske konsekvenser ved en brann i bunker med fare for liv, helse, miljø og verdier. Kontrollrommet må være bemannet. Hvis dispensasjonssøknad ikke innvilges vil kontrollrommet være ubemannet.
Det blir gjort oppmerksom på at det er ikke mulig å starte eller drifte noen av forbrenningsanleggene med kun en mann på skift.

I tråd med vanlig praksis kontaktet Arbeids- og sosialdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet slik at de kunne be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjøre sin faglige vurdering av situasjonen. DSB sendte sin vurdering av saken kl. 19.01:

Brann- og redningsvesen er et kommunalt ansvar, og DSB kjenner ikke til om det foreligger noen risikovurdering fra kommunen utover opplysningene i e-posten. Det fremkommer heller ikke om Statsforvalteren har gjort en vurdering av konsekvensene innenfor andre avdelingers ansvarsområder enn helseavdelingen. Vi forutsetter imidlertid at kommunen iverksetter tiltak i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 4-11. Midlertidige tiltak; kommunen skal i situasjoner hvor brannrisikoen er vesentlig større enn normalt innføre høyere beredskap, skjerpet vakthold, utplassere materiell o.l.
Det er ikke opplyst om det er iverksatt brannhindrende tiltak som for eksempel:
  • Spre avfallet på avlastningsbunkere for å redusere mengden og den potensielle brannenergien i hver fraksjon

  • Sørge for kjøling av avfallet i bunkeren/bunkerne

  • Ved å benytte eget brannvern

  • Er det montert vannkanoner/sprinkling som kan benyttes

  • Bistand av lokalt brann- og redningsvesen for kjøling

DSB har tatt kontakt med virksomheten, og de opplyser at de har gjort tiltak for å redusere risiko ved å stenge ned anlegget. Selv om anlegget stenges ned er risikoen fortsatt tilstede med 1500 tonn avfall med fare for varmgang og brann. Det er ikke kjent for DSB hvilke tiltak brannvesenet eventuelt vurderer iverksatt. Men inntil vurdering og avbøtende tiltak kommer på plass, er det vår forståelse at virksomheten bør ha en mann i kontrollrommet i morgen tidlig kl 06.00 for visuell overvåkning. Vi er opplyst at dette kun gjelder for 1 av 6 skift som er totalt ubemannet.
DSB vurderer som et minimum at virksomheten har et strengt behov for en person i kontrollrommet til en hver tid for å kunne overvåke anlegget visuelt og rask kunne igangsette varsling og brannslokking dersom en hendelse skulle inntreffe. Dette gjelder så lenge det er fare for brann og inntil eventuelle avbøtende tiltak er iverksatt. Dette vil bidra til å redusere konsekvens av en brann.

Situasjonen fredag morgen ble løst ved at det ble etablert alternativt branntilsyn i virksomheten.

Fredag 4. juni kl. 13.15 kom en melding om at situasjonen hadde forverret seg, og at brannvesenet hadde vurdert situasjonen. Fredrikstad kommune skrev:

Fredrikstad Brann og redningsvesen med forebyggende avdeling har nå vært på befaring ved Frevar. Brannvesenet har avdekket at det er umiddelbar fare for at søppelet vil selvantenne og derav starte en brann i gjenvinningsanlegget. Brannvesenet observerte varmegang og at det ryker fra søppelet.
Dette vil få store samfunnsmessige konsekvenser med fare for liv og helse. Bunkerne inneholder tørt søppel som er oppbevart etter levering. Situasjonen gjelder to bunkere som til sammen inneholder 2500 tonn søppel. Selvantennes dette vil dette få store konsekvenser hvis brannen utvikles. Den spesielle situasjon ved slukking av brann i slike bunkere er at brannpersonalet utsettes for stor risiko. Det vil utsette personalet for fare for liv og helse.
Brannvesenet vurderer å gi pålegg og jobber nå umiddelbart med det. Brannsjefen melder at situasjonen er veldig alvorlig. De vil da kunne pålegge Fredrikstad kommune ved Frevar om at bunkerne med søppel må brennes ned, hvis ikke normal forbrenning kan iverksettes. Videre at søppelbiler tilhørende Fredrikstad kommune, som står med søppel på, umiddelbart må få levere søppel på Frevar. Tilrådes at tiltak gjøres umiddelbart.
Det understrekes nå fra Fredrikstad kommune om at situasjonen er kritisk. Det er bare personell som er i streik som kan håndtere situasjonen.

Et utdrag fra brannvesenets rapport etter befaringen fredag 4. juni beskriver situasjonen slik:

Lagret søppel har i seg selv en meget stor brannrisiko. I tillegg inneholder avfallet store mengder miljøgifter. […] Å slokke branner i avfallsanlegg kan være svært krevende for brannmannskapene, og i noen tilfeller ta mange dager. Brannene gir utslipp av store mengder meget giftig røyk. I tillegg vil slokkeinnsatsen føre til store utslipp av brannskum og slokkevann som vil forurense miljøet rundt anlegget.
Brannvesenet anser at det nå foreligger en stor brannfare i begge siloene med de konsekvenser dette vil føre med seg, og anbefaler umiddelbart oppstart av anleggene med formål å forbrenne eksisterende innhold i siloene.

DSB støttet kommunens beskrivelse av situasjonen og skrev i sin vurdering kl. 14.42:

DSB vurderer etter dialog med virksomheten og SF at situasjonen er så alvorlig som kommunen beskriver det.
Virksomheten er ikke i stand til å følge pliktene sine etter brann og eksplosjonsvernloven slik situasjonen er nå.