Prop. 23 S (2020–2021)

Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa – Gran grense inkl. Jaren – Amundrud/Almenningsdelet – Lygnebakken i Innlandet

Proposisjonen omhandler finansiering og utbygging av rv. 4 på strekningen Roa – Gran grense inkl. Jaren – Amundrud/Almenningsdelet – Lygnebakken i Innlandet. Prosjektet er en videreføring av utbyggingen av rv. 4 på strekningene Lunner grense – Jaren og Lygna sør i tidligere Oppland fylke (Amundrud-Almenningsdelet) som ble fullført i 2017, jf. Prop. 50 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense-Jaren og Lygna sør i Oppland og Innst. 176 S (2012–2013). Prosjektet innebærer at utbyggingen av rv. 4 fra kommunegrensen mellom Gran og Lunner til Jaren blir videreført sørover fra dagens midlertidige påkobling ved kommunegrensen til Roa. I tillegg vil utbedring av strekningen nordover fra Jaren til Lygnebakken gi til sammen om lag 26 km med ny/utbedret veg. Målet med utbyggingen er å oppnå en tilfredsstillende standard både med hensyn til trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet. Kostnaden for prosjektet er beregnet til om lag 1 980 mill. kr. hvorav bompengebidraget er beregnet til 1 303 mill. kr.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget