Prop. 26 S (2016–2017)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 700 000

fra kr 66 286 000 til kr 71 986 000

714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79, nedsettes med

400 000

fra kr 163 776 000 til kr 163 376 000

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21, nedsettes med

1 600 000

fra kr 43 910 000 til kr 42 310 000

722

Norsk pasientskadeerstatning:

01

Driftsutgifter forhøyes med

12 400 000

fra kr 163 488 000 til kr 175 888 000

723

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

01

Driftsutgifter, nedsettes med

9 800 000

fra kr 115 549 000 til kr 105 749 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

2 600 000

fra kr 22 500 000 til kr 19 900 000

732

Regionale helseforetak:

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, nedsettes med

169 653 000

fra kr 31 598 179 000 til kr 31 428 526 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

7 069 000

fra kr 4 082 931 000 til kr 4 090 000 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres, forhøyes med

21 000 000

fra kr 1 102 399 000 til kr 1 123 399 000

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning, nedsettes med

14 500 000

fra kr 37 000 000 til kr 22 500 000

733

Habilitering og rehabilitering:

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, nedsettes med

1 674 000

fra kr 1 674 000 til kr 0

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse- og rustiltak

01

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 50 351 000 til kr 56 351 000

70

Tvungen psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket, forhøyes med

6 500 000

fra kr 2 563 000 til kr 9 063 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede, forhøyes med

16 400 000

fra kr 69 078 000 til kr 85 478 000

750

Statens legemiddelverk:

01

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 271 098 000 til kr 269 098 000

761

Omsorgstjeneste:

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med

45 000 000

fra kr 267 333 000 til kr 222 333 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag, forhøyes med

15 500 000

fra kr 909 600 000 til kr 925 100 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, nedsettes med

389 251 000

fra kr 1 045 500 000 til kr 656 249 000

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med

20 000 000

fra kr 67 419 000 til kr 87 419 000

63

Allmennlegetjenester, nedsettes med

60 000 000

fra kr 99 604 000 til kr 39 604 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med

1 700 000

fra kr 48 096 000 til kr 49 796 000

73

Seksuell helse, kan overføres, forhøyes med

1 900 000

fra kr 57 031 000 til kr 58 931 000

765

Psykisk helse og rusarbeid:

60

Kommunale tjenster, kan overføres, nedsettes med

46 800 000

fra kr 383 171 000 til kr 336 371 000

73

Utviklingstiltak mv., nedsettes med

3 100 000

fra kr 132 540 000 til kr 129 440 000

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv, nedsettes med

21 000 000

fra kr 357 551 000 til kr 336 551 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

500 000

fra kr 86 794 000 til kr 86 294 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med

5 600 000

fra kr 63 318 000 til kr 57 718 000

783

Personell:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med

500 000

fra kr 38 994 000 til kr 38 494 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.:

70

Spesialisthjelp, forhøyes med

32 875 000

fra kr 1 830 000 000 til kr 1 862 875 000

71

Psykologhjelp, forhøyes med

11 000 000

fra kr 270 000 000 til kr 281 000 000

72

Tannbehandling, nedsettes med

65 000 000

fra kr 2 415 000 000 til kr 2 350 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstutt, nedsettes med

55 000 000

fra kr 905 000 000 til kr 850 000 000

2751

Legemidler mv.:

70

Legemidler, nedsettes med

101 000 000

fra kr 10 041 000 000 til kr 9 940 000 000

71

Legeerklæringer, nedsettes med

500 000

fra kr 6 000 000 til kr 5 500 000

72

Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med

99 250 000

fra kr 1 959 250 000 til kr 1 860 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling:

70

Egenandelstak 1, forhøyes med

70 000 000

fra kr 4 630 000 000 til kr 4 700 000 000

71

Egenandelstak 2, nedsettes med

4 000 000

fra kr 172 000 000 til kr 168 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.:

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

2 000 000

fra kr 339 000 000 til kr 341 000 000

70

Allmennlegehjelp, forhøyes med

93 625 000

fra kr 4 575 000 000 til kr 4 668 625 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med

43 500 000

fra kr 1 920 000 000 til kr 1 963 500 000

73

Kiropraktorbehandling, nedsettes med

2 000 000

fra kr 146 000 000 til kr 144 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling, nedsettes med

2 000 000

fra kr 132 000 000 til kr 130 000 000

2756

Andre helsetjenester:

70

Helsetjenester i annet EØS-land, nedsettes med

3 000 000

fra kr 23 000 000 til kr 20 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv., nedsettes med

15 000 000

fra kr 425 000 000 til kr 410 000 000

72

Helsetjenester til utenlandsboende mv., nedsettes med

35 000 000

fra kr 225 000 000 til kr 190 000 000

2790

Andre helsetiltak:

70

Bidrag, forhøyes med

4 000 000

fra kr 195 000 000 til kr 199 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3720

Helsedirektoratet:

05

Helsetjenester til utenlandsboende mv., forhøyes med

130 000

fra kr 64 870 000 til kr 65 000 000

3721

Statens helsetilsyn:

02

Salgs- og leieinntekter, nedsettes med

298 000

fra kr 389 000 til kr 91 000

04

Diverse inntekter, nedsettes med

622 000

fra kr 2 350 000 til kr 1 728 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning:

50

Premie fra private, forhøyes med

18 700 000

fra kr 18 163 000 til kr 36 863 000

3732

Regionale helseforetak:

80

Renter på investeringslån, nedsettes med

45 200 000

fra kr 388 000 000 til kr 342 800 000

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008, forhøyes med

9 500 000

fra kr 405 000 000 til kr 414 500 000

86

Driftskreditter, nedsettes med

100 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 200 000 000

3750

Statens legemiddelverk:

04

Registreringsgebyr, nedsettes med

3 700 000

fra kr 111 900 000 til kr 108 200 000

II

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kapittel 720 Helsedirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2016.

III

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes bevilgningen under kapittel 762 Primærhelsetjeneste, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2016.

Til dokumentets forside