Proposisjoner til Stortinget

Prop. 26 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget