Prop. 27 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette fram forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2015. Under programområde 10 Helse og omsorg, fremmes det forslag om å øke utgiftene med 585,4 mill. kroner. Inntektene foreslås økt med 2 320,7 mill. kroner. Under programområde 30 Stønad ved helsetjenester fremmes det, på grunnlag av nye anslag per 30. september og takstoppgjøret per 1. juli 2015, forslag om å øke utgiftene med netto 621,7 mill. kroner.

Til dokumentets forside