Prop. 30 L (2020–2021)

Endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Samferdselsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i havne- og farvannsloven. Departementet foreslår å gjeninnføre adgangen til å ilegge forenklet forelegg ved fartsovertredelser til sjøs, klargjøre hjemmelsgrunnlaget for statlig tilsyn med kommunenes innkreving av farvannsavgiften og gi departementet hjemmel til å fastsette forskrift om vrakfjerning. Departementet foreslår også enkelte mindre endringer samt språklige justeringer i enkelte bestemmelser. Videre inneholder proposisjonen et forslag til en endring i forurensningsloven.