Prop. 32 L (2022–2023)

Endringar i havressurslova m.m. (administrativ inndraging og tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

Til innhaldsliste

4 Høyring – havressurslova § 54

4.1 Høyringsnotatet

Fiskeridirektoratet sende 14. juni 2021 ut eit høyringsnotat til berørte aktørar med forslag til endring i havressurslova § 54 i tråd med bestillinga frå departementet. Høyringsnotatet vart òg lagt ut på heimesida til Fiskeridirektoratet. Fristen for å sende inn høyringsfråsegner var 14. september 2021.

Hovudtemaet i høyringsnotatet var å foreslå ei lovendring som gjev heimel for at departementet seinare kan fastsetje i forskrift kva føresegner som gjev grunnlag for administrativ inndraging og kva føresegner som kan få unntak frå administrativ inndraging. I høyringsnotatet vert det òg vist til eksempel på typetilfelle av lovbrot som det kan vere aktuelt at ikkje skal bli råka av reaksjonsforma administrativ inndraging.

Høyringsnotatet vart sendt frå Fiskeridirektoratet til følgjande høyringsinstansar:

 • Kystvakten

 • Regelrådet

 • Samediggi – Sametinget

 • Bivdu

 • Fiskehav

 • Fiskekjøpernes Forening

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Fritids- og Småfiskerforbund

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norges Råfisklag

 • Norges Sildesalgslag

 • Norsk Sjømannsforbund

 • Pelagisk forening

 • Sjømat Norge

 • Sjømatbedriftene

 • Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag

 • Vest-Norges Fiskesalslag

4.2 Høyringsfråsegner

Departementet har motteke høyringsfråsegner frå følgjande instansar:

 • Fiskarlaget Nord

 • Nordlands Fylkes Fiskarlag

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norges Råfisklag

 • Pelagisk Forening

 • Sjømatbedriftene

 • Vest-Norges Fiskesalslag

4.3 Oppsummering av høyringsfråsegnene

Alle instansane som har gjeve høyringssvar, er i all hovudsak positive og stiller seg bak forslaget i høyringsnotatet om endring av havressurslova § 54 andre ledd. Vi gjev i det følgjande att innspela til sjølve forslaget i høyringsnotatet:

Norges Fiskarlag skriv:

«Lovforslaget er etter Fiskarlaget sitt syn et lite skritt i riktig retning da noen av de sakstyper som i dag omfattes av bestemmelsen vil bli unntatt der inndragning verken er forholdsmessig, eller fratar fisker en berikelse.»

Fiskarlaget Nord skriv:

«Styret kan støtte at det gjøres endringer i inndragningsbestemmelsen. Det er behov for justeringer som kan bidra til mer rimelige og rettferdige resultat i tilfeller der bestemmelsen kommer til anvendelse. (…)
Styret vil til dette påpeke betydningen av at ny praksis etableres i tett dialog med næringen. Den praksis det legges til rette for må være forutsigbar. Det må sikres likebehandling i forvaltningen når ny praksis skal etableres.»

Nordland Fylkes Fiskarlag skriv:

«Styret mener at i utgangspunktet bør det kun være et overfiske av kvoter som skal være gjenstand for administrativ inndragning. Styret ser likevel positivt på at en definerer nærmere hvilke overtredelser som skal rammes av administrativ inndragning. Dette medfører større forutsigbarhet for næringsaktørene og det vil samtidig ifølge høringsnotatet i en del tilfeller sammenlignet med dagens bestemmelse også kunne virke mindre tyngende dersom det er snakk om inndragning med grunnlag i følgefeil i fiskeriet.»

Pelagisk Forening skriv:

«Innledningsvis vil Pelagisk Forening berømme Fiskeridirektoratet for at det tas fatt på et slikt arbeid. Fiskeridirektoratet viser selv til at den akkumulerende effekten av inndragningsbeløp på grunn av følgefeil i mange tilfeller har gitt svært urimelige utslag for enkeltpersoner og -rederier. Slike saker er svært uheldige, og kan bidra til å undergrave respekten for regelverket fremfor å bidra til at det følges. Videre er vi positive til at det fremgår konkret av forskriften hvilke overtredelser som ikke medfører inndragning.»

Norges Råfisklag skriv:

«Norges Råfisklag er positive til forslaget om endring av havressurslovens § 54. Det vil være hensiktsmessig å etablere detaljert forskriftshjemmel om hvilke overtredelser som skal rammes av administrativ inndragning av fangst og hvilke overtredelser som kan unntas.»

Sjømatbedriftene skriv:

«Sjømatbedriftene finner det positivt at det med denne høringen legges opp til større forutberegnelighet for aktørene. Det er også en klar fordel at man med forslaget vil få mer forholdsmessighet mellom inndragingsinstituttet og ulovlig fangst. Ettersom enkeltstående regelbrudd kan medføre en akkumulering av inndragningsbeløpet fordi regelbruddet vil foreligge ved etterfølgende fiskeriaktivitet, fremstår inndragningsinstituttet tidvis meget belastende.
Den foreslåtte lovendringen har ikke til formål å innføre en adgang til å unnlate administrativ inndragning på bakgrunn av rimelighetsbetraktninger. Sjømatbedriftene mener at det er viktig å opprettholde likhet for loven. dette til tross for at administrativ inndragning tidvis kan oppfattes som uforholdsmessig. Slik Sjømatbedriftene forstår forslaget, er målet nettopp å få bukt med administrativ inndragning som kan oppfattes som uforholdsmessig når det ikke har blitt oppnådd noen direkte fordel ved overtredelsen av regelverket eller feil i ressursuttaket.
Sjømatbedriftenes konklusjon:
Sjømatbedriftene støtter Fiskeridirektoratets forslag om å ta inn en hjemmel i Havressursloven 54.»

Vest-Norges Fiskesalslag skriv:

«Mange av inndragningssakene der en ikke har oppnådd noen fordel ved overtredelsen, oppleves i dag ofte som uforholdsmessig. Vest-Norges Fiskesalslag ser det derfor som en stor fordel om mange av de mindre alvorlige overtredelsene kan unntas fra administrativ inndragning. Dette på bakgrunn av, og som det og nevnes i høringsbrevet, at enkelte saker ofte oppleves som unødvendig tyngende, og kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for den det gjelder. Styret i Vest-Norges Fiskesalslag stiller seg positiv til forslaget til den foreslåtte lovteksten til §54 som nevnt under punkt 6 i høringsbrevet.»

I tillegg skriv Norges Kystfiskarlag at dei har ingen merknader til høyringa av lovforslaget, og at dei

«(…) imøteser en nærmere gjennomgang og diskusjon av hvilke overtredelser som eventuelt skal rammes av administrativ inndragning og hvilke overtredelser som skal kunne unntas i egen høring dersom Stortinget slutter seg til forslag til lovendring.»