Forsiden

Prop. 38 S (2019–2020)

Utbygging og finansiering av E18 Lysaker – Ramstadsletta i Akershus

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om utbygging og finansiering av første etappe av den planlagte utbyggingen av E18 mellom Lysaker og Drengsrud i Akershus (Vestkorridoren). Første etappe omfatter E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum kommune, med en tverrforbindelse mellom Gjønnes og Fornebu.

E18 gjennom Asker og Bærum er en av Norges mest trafikkerte veistrekninger. Strekningen har store forsinkelser og køproblemer, særlig i morgenrushet. Kollektivtrafikken har dårlig fremkommelighet, spesielt ut av Oslo og på tverrgående ruter. Dagens trafikksituasjon utgjør en stor miljøbelastning for veiens nærområder. Det går en viktig sykkelforbindelse gjennom Bærum kommune langs E18, og denne har varierende standard.

Ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta er om lag 4,4 km lang. Den nye veien vil få tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. I tillegg inngår ny bussvei, ny sykkelvei, ny fylkesvei mellom Gjønnes og E18 (Bærumsdiagonalen) og ny forbindelse fra Strand til Fornebu (Vestre lenke). Bærumsdiagonalen har som formål å redusere trafikken på lokalveier, avlaste boligområder og sikre økt fremkommelighet for kollektivtrafikken. Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik, og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalvei.

Prosjektet er bl.a. omtalt i Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 og Prop. 86 S (2016–2017) Oslopakke 3 – revidert avtale for perioden 2017–2036 og forslag til nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte takster. Som omtalt i Prop. 86 S (2016–2017), er det i den reviderte lokale avtalen om Oslopakke 3 av 5. juni 2016 lagt til grunn at E18 på hele strekningen Lysaker – Drengsrud skal realiseres, med strekningen Lysaker – Strand som første etappe. I den reviderte avtalen er det også pekt på viktigheten av reduserte kostnader for prosjektet.

Etter den lokalt reviderte Oslopakke 3-avtalen fra 2016 har Staten vegvesen vurdert konsekvensene av å dele strekningen Lysaker – Ramstadsletta i to etapper ved Strand. En slik løsning vil bl.a. medføre høyere miljøbelastning, trafikale ulemper, dobbelt så lang byggetid, riving av flere hus og merkostnader knyttet til midlertidige løsninger. I tillegg må deler av Høviktunnelen bygges som del av første etappe. I høringsuttalelsene til foreslåtte planendringer som følge av etappeinndelingen, kom det til uttrykk stor frustrasjon over en slik etappeinndeling og de belastningene dette vil medføre. Statens vegvesen anbefalte derfor sammenhengende utbygging av strekningen Lysaker – Strand – Ramstadsletta. Samferdselsdepartementet støttet denne tilrådningen i brev av 18. mai 2017, og ba Statens vegvesen følge opp en slik utbyggingsstrategi.

Et forslag til opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta ble lagt frem for lokalpolitisk behandling høsten 2018. Asker og Bærum kommuner og Akershus fylkeskommune har sluttet seg til det foreslåtte opplegget.

Det legges opp til anleggsstart på forberedende arbeider ved årsskiftet 2020–2021, med sikte på å gjennomføre arbeider som krever tilgang til jernbanesporene ved Høvik sommeren 2021. E18-delen av prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2027, mens hele prosjektet, inkl. lokalveier, ventes ferdigstilt i 2028.