Prop. 41 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått at Norge i 2020 gir et kortsiktig overgangslån til Somalia for å innfri Somalias misligholdte lån fra Verdensbankens fond for de fattigste landene, International Development Association (IDA). I Prop. 1 S (2019–2020) foreslo Regjeringen en bevilgning på 3 135 mill. kroner til overgangslånet under både kap. 116, post 91 Kortsiktig overgangslån til Somalia og kap. 3100, post 91 Tilbakebetaling av kortsiktig overgangslån til Somalia. I tillegg ble det foreslått en overskridelsesfullmakt på 200 mill. kroner i tilfelle økt lånebehov som følge av valutakurssvingninger og ev. forsinkelser. Stortinget sluttet seg til forslaget, jf. Innst. 5 S (2019–2020).

Overgangslånet vil inngå i en multilateralt koordinert operasjon der Somalias misligholdte lån fra Det internasjonale valutafondet (IMF) og Afrikabanken og –fondet også innfris i løpet av mars/april 2020. Dersom Somalia ikke får hjelp til å klarere misligholdte lån fra utviklingsbankene og IMF, vil landet ikke få tilgang til gjeldslette under HIPC-initiativet (Heavily Indebted Poor Countries Initiative) og tilgang til nye multilaterale lån. Det vil innebære at landet vanskelig vil kunne oppnå langsiktig bærekraftig vekst, utvikling og stabilitet.

I henhold til sine statutter har finansieringsinstitusjonene ikke adgang til å refinansiere mislighold overfor seg selv. Det er derfor nødvendig at giverland gir slike overgangslån.

Nye vurderinger av hvordan operasjonen kan gjennomføres nødvendiggjør at Regjeringen i denne proposisjonen foreslår at bevilgning og overskridelsesfullmakt i norske kroner erstattes av en garantifullmakt i amerikanske dollar.