Forsiden

Prop. 43 S (2017–2018)

Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 6. februar 2018 ble det i Sofia undertegnet en ny avtale om administrativt samarbeid for å bekjempe merverdiavgiftssvik. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 26. februar 2018. Finansminister Siv Jensen undertegnet avtalen på vegne av Norge, og Bulgarias finansminister Vladislav Goranov undertegnet på vegne av Rådet for Den europeiske union.

I løpet av de siste årene har det blitt avdekket flere store kriminelle nettverk hvor det foregår omfattende bedrageri via merverdiavgiftssystemet. Slik svindel foregår ofte i forbindelse med internasjonal handel, ettersom det da er vanskelig å kontrollere om merverdiavgiften er betalt inn. Dette har synliggjort nødvendigheten av et godt samarbeid mellom ulike lands skatteadministrasjoner, blant annet ved å etablere gode systemer for målrettet informasjonsutveksling og innkreving av avgifter. På denne bakgrunn ba Regjeringen i 2015 Finansdepartementet om å inngå forhandlinger med sikte på en avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftsområdet med Den europeiske union. Etter flere forhandlingsmøter ble utkastet til avtale parafert i mai 2017.

I tillegg til effektiv informasjonsutveksling og bistand til innkreving av merverdiavgiftskrav, sikrer denne avtalen norsk deltakelse i Eurofisc. I Eurofisc-samarbeidet skjer utveksling av målrettede opplysninger gjennom egne ekspertgrupper innenfor særskilte risikoområder. Dette har vist seg å være ett nyttig verktøy for EU-statenes skattemyndigheter i kampen mot merverdiavgiftssvik, det var derfor viktig for den norske delegasjonen å få dette inn i avtalen.

Avtalen inngås med hjemmel i lov av 28. juli 1949 (dobbelbeskatningsavtaleloven) § 1 nr. 2 og nr. 3.

Avtalen er inngått på norsk og samtlige av de offisielle språkene til medlemsstatene i Den europeiske union. Som vedlegg følger avtalen på norsk og engelsk.