Proposisjoner til Stortinget

Prop. 47 L (2017–2018)

Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Kunnskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om ny lov om fagskoleutdanning.  Forslaget bygger på bestemmelsene i gjeldende fagskolelov, men har en ny struktur,  organisering og nummerering av bestemmelsene. Det foreslås  nye regler om styring og organisering av fagskolene, om opptak, rett for fagskolene til å knytte seg til studentsamskipnad, rett til permisjon for fagskolestudenter som får barn i studietiden, endring fra fagskolepoeng til studiepoeng med videre.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget