Prop. 48 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)

Endringer i statsbudsjettet 2018 som følge av endringer i departementsstrukturen mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget