Prop. 51 S (2016–2017)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015

Norske forbrukere skal få tilgang til klageorganer i andre EØS-land og en felleseuropeisk nettbasert klageportal. Dette blir mulig etter at EU har vedtatt tre rettsakter som skal bidra til at forbrukere får tilgang til rimelig og effektiv tvisteløsning for avtaler om nesten alle typer varer og tjenester. Den 23. september 2016 vedtok EØS-komiteen at reglene skal innlemmes i EØS-avtalen. Det ble tatt forbehold om Stortingets samtykke, siden gjennomføring av reglene krever lovendring og bevilgningsvedtak. I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til beslutningen. De nødvendige lovendringer og bevilgninger er allerede vedtatt av Stortinget og det norske tvisteløsningstilbudet er styrket. Norske forbrukere får tilgang til klageorganer i andre EØS-land og den felleseuropeiske nettbaserte klageportalen, når regelverket er tatt inn i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget