Prop. 55 L (2018–2019)

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Det foreslås blant annet å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system som tar stilling til hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Det foreslås også å ta inn i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a at de regionale helseforetakene skal innrette sitt tjenestetilbud basert på prioriteringskriteriene om nytte, ressursbruk og alvorlighet. Videre foreslås det i lovproposisjonen bestemmelser om egenfinansiering av helsehjelp. Pasienter skal ikke ha anledning til å betale for en høyere standard på helsehjelpen enn det som tilbys i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Og den offentlige spesialisthelsetjenesten skal ikke bistå med administrering eller oppfølging av legemidler som er kjøpt av pasienten og som er besluttet ikke tatt i bruk i den offentlige spesialisthelsetjenesten. I pasient- og brukerrettighetsloven foreslås en ny bestemmelse som presiserer at pasientens rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste ikke går lengre enn hva spesialisthelsetjenesten er forpliktet til å yte av tjenester.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget