Prop. 57 L (2016–2017)

Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Til innholdsfortegnelse

3 Bakgrunnen for lovarbeidet

De aller fleste elever i Norge trives på skolen. Dette framgår både av Elevundersøkelsen, PISA, TIMSS og Ungdata-undersøkelsen. Likevel er det elever som ikke har det godt på skolen, men opplever mobbing eller andre typer krenkelser i sin skolehverdag. I Elevundersøkelsen høsten 2016 svarte 6,3 prosent av elevene at de utsettes for mobbing to eller flere ganger i måneden eller oftere. Til sammen utgjør dette i overkant av 50 000 elever. PISA-undersøkelsen viste på sin side at det er en andel elever som føler seg ensomme, at de ikke passer inn på skolen eller at de blir holdt utenfor. Disse resultatene er bekymringsfulle.

Djupedalutvalget leverte i mars 2015 sin utredning NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Utredningen er omfattende, med et bredt kunnskapsgrunnlag og flere forslag til tiltak. Sammen med innspillene fra høringen av NOU-en og avholdte høringskonferanser, forskning og tallmateriale som har kommet i etterkant av utredningen mv., er utredningen et viktig grunnlag for departementets arbeid med å sikre barn og unge et trygt og godt skolemiljø.

Regjeringen og departementet forpliktet seg i statsbudsjettet for 2016 til en målrettet og kunnskapsbasert innsats for godt skole- og barnehagemiljø og mot mobbing. Innsatsen er bygget opp rundt seks konkrete mål og prinsipper:

  • Det skal ikke skje

  • Det skal nytte å si fra

  • Regelverket skal virke

  • Kompetansen skal nå helt ut

  • Barnehage- og skoleeier er avgjørende

  • Barn og unge skal stå i sentrum

Forslaget om endringer i regelverket om elevenes skolemiljø er en del av denne innsatsen.

Til forsiden