Prop. 59 L (2016–2017)

Endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte)

Proposisjonen inneholder en mindre endring i bustøttelova § 10 første ledd bokstav d. Formålet med endringen er å klargjøre hjemmelen for å kreve tilbakebetalt for mye utbetalt bostøtte. Klargjøringen av hjemmelen skjer på grunn av vedtatte endringer bustøtteforskrifta om hvilket inntektsgrunnlag som skal ligge til grunn for utregning av bostøtte.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget