Prop. 61 L (2015–2016)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for proposisjonen

Høringsnotat om fritt rehabiliteringsvalg ble sendt på høring 26.06.2015 med høringsfrist 28.09.2015. Høringsnotatet ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Fylkesmennene

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Riksrevisjonen

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Sametinget

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Den rettsmedisinskekommisjon

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Helsedirektoratet

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

 • Klagenemnda for behandling i utlandet

 • Konkurransetilsynet

 • Kreftregisteret

 • Kriminalomsorgen, regionkontorene

 • Landets fylkestannleger

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets helseforetak

 • Landets kommuner

 • Landets kontrollkommisjoner

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

 • Landets pasientombud

 • Landets universiteter

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Pasientskadenemnda

 • Personvernnemnda

 • Regjeringsadvokaten

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens Helsepersonellnemnd

 • Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • ACTIS

 • ADHD Norge

 • Afasiforbundet i Norge

 • Akademikerne

 • AKAN

 • Ananke, Støtteforening for mennesker med tvangslidelse

 • Angstringen

 • Anonyme Alkoholikere

 • Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

 • Autismeforeningen i Norge

 • Aleris Helse

 • Blå Kors Norge

 • Borgestadklinikken

 • Cerebral Parese-foreningen

 • Collegiet Fysikalske Aromaterapeuter

 • Colosseumklinikken – Allmennlegene

 • DELTA

 • Demensforeningen

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den Norske Kinesiologiforening

 • Den Norske Kreftforening

 • Den Norske Tannlegeforening

 • Den Norske Legeforening

 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)

 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

 • De fylkeskommunale eldrerådene

 • De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

 • Det Norske Healerforbund

 • Drammen private sykehus

 • EEG-Laboratoriet AS

 • Europabevegelsen

 • Fagforbundet

 • Fagforbundet for Aruna-terapeutene i Norge

 • Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

 • Familieterapi instituttet

 • Fampo

 • Fellesorganisasjonen FO

 • Farmasi Forbundet

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Forbundet mot rusgift

 • Foreningen for blødere i Norge

 • Foreningen for el-overfølsomme

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for human narkotikapolitikk

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen for kroniske smertepasienter

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Forsvarsgruppen av 1977

 • Forum for Bioteknologi

 • Forum for Karakteranalytisk vegetoterapi

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Fürst medisinske laboratorium AS

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede

 • Galebevegelsen

 • Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

 • Gynlab AS

 • Helseansattes Yrkesforbund

 • Haraldsplass diakonale høgskole

 • Helhetsterapiforbundet

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • HIV-Norge

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Idrettens helsesenter

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Innovasjon Norge

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

 • Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Kirkens Bymisjon

 • Kommuneadvokaten i Oslo

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Laboratorium for Patologi AS

 • Lendets distriktspsykiatriske sentra

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

 • Landsforeningen Alopecia Areata

 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom

 • Landsforeningen for kosthold og helse

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

 • Landsforeningen for Pårørende i Psykisk helse

 • Landsforeningen for Trafikkskadde

 • Landsforeningen for utekontakter

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 • Landslaget for offentlige pensjonister

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • LAR Nett Norge

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Likestillings- diskrimineringsombudet

 • Marborg

 • Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon

 • Medi 3 Molde AS

 • Menneskeverd

 • Mental Helse Norge

 • M.E. Nettverket i Norge

 • MS – forbundet

 • NA, Anonyme Narkomane

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • Nei til EU

 • Nettverket for private helsevirksomheter

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Diabetesforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Fibromyalgi Forbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges kristelige legeforening

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Landsforbund av Homøopraktikere

 • Norges Naprapatforbund

 • Norges Optikerforbund

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Norsk Akupunkturforening

 • Norsk Audiografforbund

 • Norsk Cøliakiforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Forbund for autoriserte feldenkraispedagoger

 • Norsk Forbund for klassisk osteopati

 • Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

 • Norsk Forbund for psykoterapi

 • Norsk Forbund for utviklingshemmede

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk Forening for cystisk fibrose

 • Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi NFEP

 • Norsk Forening for Fargeterapi

 • Norsk Forening for helhetsmedisin

 • Norsk Forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk Forening for lysstimulering

 • Norsk Forening for medisinsk akupunktur

 • Norsk Forening for nevrofibromatose

 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco)

 • Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

 • Norsk Forum for terapeutiske samfunn

 • Norsk Forskerforbund

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Gestaltterapeut forening

 • Norsk Helse- og Velferdsforum

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Homøopatisk pasientforening

 • Norsk Immunsviktforening

 • Norsk Intravenøs Forening

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk Landsforening for laryngectomerte

 • Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda

 • Norsk Logopedlag

 • Norsk Massørforbund

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk OCD forening, ANAKE

 • Norsk Osteopatforbund

 • Norsk Osteoporoseforening

 • Norsk Ortopedisk Forening

 • Norsk Palliativ Forening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psoriasis Forbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykoanalytisk Institutt

 • Norsk Refleksologisk Forbund

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Tourette Forening

 • Norsk Thyreoideaforbund

 • Norske Fotterapeuters Forbund

 • Norske helikopteransattes forbund (NHF)

 • Norske Homeopaters Landsforbund

 • Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund

 • Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

 • Norske Ortoptister forening

 • Norske Rosenterapeuters Forening

 • NOVA

 • NUPI

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • PARAT

 • PARAT Helse

 • PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

 • PRO-Sentret

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

 • Rettspolitisk forening

 • Ringvoll Klinikken

 • Rokkansenteret

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

 • Ryggforeningen i Norge

 • Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

 • Rådet for psykisk helse

 • SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere

 • Seniorenes fellesorganisasjon

 • Senter for medisinsk etikk, SME

 • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

 • Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

 • SINTEF Helse

 • SPEKTER

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens seniorråd

 • Statens senter for Ortopedi

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Organdonasjon

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Rettferd for taperne

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

 • Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo

 • Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin

 • Turner Syndrom foreningen i Norge

 • UNIO

 • Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 • Utdanningsforbundet

 • Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

 • Vestlandske Blindeforbund

 • Voksne for Barn

 • Volvat Medisinske Senter AS

 • We shall overcome

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Yngre legers forening

 • Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet

 • Følgende høringsinstanser har avgitt merknader:

 • Anne Britt Stapelfeldt

 • Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Asker kommune

 • Bergen kommune

 • Brita Pernille Simonsen

 • Buskerud fylkeskommune

 • Den norske legeforening

 • Eidsvoll kommune

 • Eldrerådet i Nord-Trøndelag

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Finnmarkssykehuset HF

 • Forbrukerrådet

 • Forbundet Mot Rusgift

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Gatejuristen

 • Geir Arne Fredriksen

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helse Sør-Øst RHF – Brukerutvalget

 • Helsedirektoratet

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Klinikk for psykisk helse Sørlandet Sykehus

 • Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF)

 • Kreftforeningen

 • Kriminalomsorgen region sør

 • Kristiansand Kommune

 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

 • Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for Nyrepasienterog Transplanterte

 • M.E. Nettverket i Norge

 • MS Senteret Hakadal/MS forbundet

 • N.K.S. Kløverinstitusjoner AS

 • Narvik kommune

 • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • NHO Service

 • Nordland fylkeskommune

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Norsk Arbeidsmedisinsk forening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk forbund for psykoterapi (NFP)

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Oslo universitetssykehus

 • Pensjonistforbundet

 • Personskadeforbundet LTN

 • Privatsykehuset Haugesund AS

 • Psoriasis- og eksemforbundet

 • Regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge

 • Ryggforeningen i Norge

 • Røros kommune

 • Råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud

 • Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

 • Statens helsetilsyn

 • Steinkjer kommune

 • Sykehuset Innlandet HF

 • Sykehuset Telemark

 • Sørlandet sykehus Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

 • Sørlandet sykehus HF klinikk for psykisk helse

 • Trondheim kommune

 • Unge funksjonshemmede

 • Unicare Friskvernklinikken

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Vestre Viken

Følgende høringsinstanser har uttalt at det ikke har merknader eller innvendinger til høringsforslaget eller at de ikke ønsker å avgi høringsuttalelse:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Datatilsynet

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljøverndepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 • Norges forskningsråd

 • Norsk Arbeidsmedisinsk forening

 • Norske ortoptisters forening

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør

 • Samferdselsdepartementet

 • Statens legemiddelverk

 • Trondheim kommune

 • Utenriksdepartementet

Til dokumentets forside