Prop. 61 L (2015–2016)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til lovforslagene

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)

Merknad til spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 nr. 1

Departementets forslag til endring av spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 nr. 1 er en språklig klargjøring og forenkling av bestemmelsen. Endringen skal ikke innebære noen materiell endring av gjeldende rett.

Bestemmelsen vil som før endringen omfatte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Når det gjelder forståelsen av begrepene «helsehjelp» og «spesialisthelsetjeneste» vises det til henholdsvis pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav c og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. Begrepet «poliklinisk» omfatter for eksempel helsehjelp som ytes ved poliklinikk på offentlig sykehus og helsehjelp som ytes hos privatpraktiserende lege- og psykologspesialister som har driftsavtale med regionalt helseforetak. Begrepet «poliklinisk» omfatter typisk ikke helsehjelp som innebærer at pasienten legges inn og overnatter ved sykehusavdeling.

Spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 nr. 1 endres for å tydeliggjøre at departementet har adgang til i forskrift å bestemme at pasienter som mottar tjenester som er betalt av det offentlige skal kunne pålegges å betale for tjenestene. Hvorvidt helsetjenesten som betales av det offentlige ytes ved en «institusjon» eller annen organisatorisk enhet (for eksempel som ambulant behandling), eller om virksomheten har en offentlig eller privat eier har ikke betydning for departementets adgang til å gi forskrift etter bestemmelsen.

Merknad til spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 nr. 2

Departementets forslag til endring av spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 nr. 2 er i likhet med endringen av nr. 1 en språklig klargjøring og forenkling av bestemmelsen. Endringen skal ikke innebære noen materiell endring av gjeldende rett.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Merknad til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 femte ledd

Endringen innebærer at retten til fritt behandlingsvalg skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Endringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i den nye godkjenningsordningen som er en del av fritt behandlingsvalg. Det er en forutsetning for å kunne bruke det frie valget at leverandøren kan gi det tilbudet som pasienten har behov for.

Til dokumentets forside