Prop. 61 L (2022–2023)

Endringar i lov om interkommunale selskaper (møteoffentlegheit, økonomiforvaltning m.m.)

Til innhaldsliste

3 Høyring om forslag til endringar i IKS-loven

Eit høyringsnotat med forslag til endringar i IKS-loven vart sendt på høyring 25. mai 2022, med frist 23. september 2022.

Høyringsnotatet vart sendt på høyring til desse instansane:

 • Departementa

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arkivverket

 • Barneombodet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Brønnøysundregistera

 • Datatilsynet

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

 • Finanstilsynet

 • Forbrukarrådet

 • Forbrukartilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Husbanken

 • Kommunalbanken

 • Konkurransetilsynet

 • Krisesentersekretariatet

 • Kystverket

 • Likestillings- og diskrimineringsombodet

 • Miljødirektoratet

 • Nord universitetet

 • Noregs Bank

 • Noregs handelshøgskole NHH

 • NTNU

 • OsloMet – Storbyuniversitetet

 • Regelrådet

 • Skatteetaten

 • Statens helsetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statsforvaltarane

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sysselmeisteren på Svalbard

 • Universitetet for miljø- og biovitskap

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Riksrevisjonen

 • Sámediggi – Sametinget

 • Sivilombodet

 • Fylkeskommunane

 • Kommunane

 • Longyearbyen lokalstyre

 • SIVA – Selskapet for industrivekst

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Avfall Norge

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Revisorforening

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Forum for kontroll og tilsyn

 • Friluftsrådenes landsforbund

 • Handelshøyskolen BI

 • IKT-Norge

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • NITO

 • Norges Juristforbund

 • Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

 • Norges kommunerevisorforbund

 • Norges kulturvernforbund

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kommunalteknisk Forening

 • Norsk Kommunedirektørforum

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Vann

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Regnskap Norge

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

 • Samfunnsbedriftene

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Arbeidarpartiet

 • Demokratane

 • Det Liberale Folkepartiet

 • Framstegspartiet

 • Høgre

 • Kristeleg Folkeparti

 • Kystpartiet

 • Miljøpartiet Dei Grøne

 • Noregs Kommunistiske Parti

 • Partiet Dei Kristne

 • Pensjonistpartiet

 • Piratpartiet

 • Raudt

 • Samfunnspartiet

 • Senterpartiet

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Venstre

Departementet har fått høyringssvar frå 83 høyringsinstansar. Desse høyringsinstansane har hatt merknader til forslaga:

 • Brønnøysundregistera

 • Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)

 • Kystverket

 • Statens kartverk

 • Statsforvaltaren i Rogaland

 • Rogaland fylkeskommune

 • Vestland fylkeskommune

 • Viken fylkeskommune

 • Aurskog-Høland kommune

 • Gjøvik kommune

 • Holmestrand kommune

 • Indre Østfold kommune

 • Larvik kommune

 • Lørenskog kommune

 • Oslo kommune

 • Sandnes kommune

 • Skien kommune

 • Stavanger kommune

 • Sunndal kommune

 • Søndre Land kommune

 • Sør-Varanger kommune

 • Time kommune

 • Trondheim kommune

 • Vefsn kommune

 • Vestre Toten kommune

 • Øvre Eiker kommune

 • Kommunalbanken AS

 • Arkiv Troms (Interkommunalt arkiv Troms IKS)

 • Aust-Agder museum og arkiv IKS

 • Borg Havn IKS

 • Driftsassistansen i Viken IKS

 • Fosen Helse IKS

 • GIVAS IKS

 • Glitrevannverket IKS

 • Grenland brann og redning IKS

 • Haugaland brann og redning IKS

 • Hias IKS

 • Horisont Miljøpark IKS

 • IKA Trøndelag IKS

 • IKT Valdres IKS

 • Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS

 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

 • Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

 • KomRev NORD IKS

 • Krise- og incestsenteret i Follo IKS

 • Krisesenteret for Molde og omegn IKS

 • Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

 • Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap LiBiR IKS.

 • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS)

 • Midtre Romerike avløpsselskap IKS

 • MOVAR IKS

 • Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

 • Nord-Trøndelag krisesenter IKS

 • Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

 • Revisjon Øst IKS

 • Romerike krisesenter IKS

 • Sirkula IKS

 • Sør-Øst 110 IKS

 • Tønsberg Renseanlegg IKS

 • Valdres kommunale renovasjon IKS

 • Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS

 • Vestfold Krematorium IKS

 • Vestfold Vann IKS

 • Viken kommunerevisjon IKS

 • Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

 • Øst 110-sentral IKS

 • Den norske Revisorforening

 • Fagforbundet

 • Forum for kontroll og tilsyn

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Norsk Industri

 • Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Vann

 • Samfunnsbedriftene

 • Transparency International Norge

Følgjande høyringsinstansar har ikkje hatt merknader til forslaga:

 • Finansdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

Ein del interkommunale selskap har vore kritiske til at høyringsnotatet ikkje er sendt til dei direkte. Departementet oppmoda i høyringsbrevet kommunane og fylkeskommunane til å sende høyringsnotatet til interkommunale selskap dei deltek i, men merkar seg at få interkommunale selskap opplyser at dei har fått høyringa frå ein eigarkommune. Samfunnsbedriftene, som organiserer mange interkommunale selskap, sende høyringsnotatet vidare til sine medlemsbedrifter. Dette har ført til at departementet har fått mange høyringssvar frå interkommunale selskap, noko som har bidrege til å opplyse saka på ein god måte.

Det er fleire av høyringsinstansane som gjev generell støtte til forslaga, men dei fleste høyringsinstansane går nærmare inn på dei enkelte forslaga og gjer greie for synet sitt. Ein del av dei interkommunale selskapa gjev også generell støtte til høyringsfråsegna til Samfunnsbedriftene eller gjentek konkrete innspel frå Samfunnsbedriftene.

Synspunkta til høyringsinstansane i høyringa er gjort greie for i samband med omtalen av dei ulike forslaga.

Enkelte av høyringsinstansane kjem med innspel som ikkje har vore direkte tema i høyringa. Blant desse innspela er det fleire høyringsinstansar som peiker på at det ikkje er mogleg for interkommunale selskap å sende samordna registermelding til Brønnøysundregistera, og at innmelding på papir er arbeidskrevjande. Desse høyringsinstansane etterlyser moglegheita til å samhandle elektronisk med Brønnøysundregistera. Det er også fleire høyringsinstansar som etterlyser ein grundigare gjennomgang av IKS-loven, og som meiner lova er lite brukarvennleg. Fleire høyringsinstansar etterlyser også reglar om fusjon og fisjon etter mal av aksjeloven. Fleire høyringsinstansar har vidare kommentert ESA-saka om like vilkår. Departementet har merka seg desse innspela som ikkje var knytte til forslag i høyringsnotatet. Departementet vil eventuelt vurdere dei seinare.

For fråsegnene til høyringsinstansane i heilskap viser departementet til at alle høyringsfråsegnene er tilgjengelege på nettsidene til regjeringa.

Til forsida