Prop. 61 L (2022–2023)

Endringar i lov om interkommunale selskaper (møteoffentlegheit, økonomiforvaltning m.m.)

Kommunal- og distriktsdepartementet fremjar i denne proposisjonen forslag til endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (IKS-loven). Departementet foreslår mellom anna endra reglar om møteoffentlegheit for representantskapet i interkommunale selskap, fleire justeringar i økonomiføresegnene og å redusere rolla staten har i organiseringa av selskapa.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget