Prop. 68 L (2019–2020)

Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) om tilbudspris ved pliktig tilbud. Forslaget tar utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets andre utredning NOU 2019: 1 om overtakelsestilbud – frivillig og pliktig tilbud, og følger opp en avgrenset del av utvalgets utredning der det er behov for rask oppfølging som følge av konsekvensene av tiltakene som er iverksatt for å redusere utbredelsen av Covid-19-viruset i samfunnet.

Reglene om tilbudsplikt i verdipapirhandelloven gir minoritetsaksjeeierne i selskaper notert på regulert marked en mulighet til å selge seg ut av selskapet ved kontrollskifte i selskapet, og en tilhørende plikt for erverver til å fremsette tilbud om erverv av alle aksjene i selskapet. Tilbudsprisen skal beregnes etter bestemmelser i verdipapirhandelloven. Verdipapirlovutvalget foreslo i NOU 2019: 1 at det gis forskriftshjemmel til å fastsette bestemmelser om beregning av tilbudsprisen. Departementet foreslår i proposisjonen her at det gis slik hjemmel.

Departementet vil vurdere de øvrige lovforslagene i NOU 2019: 1 i en senere proposisjon til Stortinget.

Denne proposisjonen omfatter også forslag fra Barne- og familiedepartementet om endring i pakkereiseloven. For å avhjelpe pakkereisearrangørene og for å redusere belastningen på Reisegarantifondet når pakkereisearrangørene går konkurs, foreslås det en midlertidig lovhjemmel til ved forskrift å forlenge fristen på 14 dager for pakkereisearrangørene til å tilbakebetale de reisende, når en pakkereise avlyses på grunn av ekstraordinære forhold.