Prop. 68 L (2022–2023)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for forslaget

2.1 Innledning

Stortinget har i behandlingen av statsbudsjettet for 2023 vedtatt at det skal innføres studieavgift for internasjonale studenter fra land utenfor EØS og Sveits fra høstsemesteret 2023. Dette må gjennomføres ved endring i lov om universiteter og høyskoler.

2.2 Høringen

Kunnskapsdepartementet sendte 10. oktober 2022 på høring et forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler om at internasjonale studenter fra land utenfor EØS og Sveits (såkalte tredjeland) fra høstsemesteret 2023 skal betale minst kostnadsdekkende studieavgift ved statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler med statstilskudd, jf. Prop. 1 S (2022–2023) for Kunnskapsdepartementet. Fristen for å sende inn svar var 7. desember 2022.

Høringsdokumentet ble sendt til følgende institusjoner og organisasjoner:

 • Departementene

 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt)

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Utlendingsdirektoratet

 • Fylkeskommunene

 • Universiteter og høyskoler

 • Akademikerne

 • ANSA – Association of Norwegian Students Abroad

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • International Students’ Union of Norway

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

 • Norsk studentorganisasjon

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Samskipnadsrådet

 • Stipendiatorganisasjonene i Norge

 • Studentsamskipnadene

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitets- og høyskolerådet

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Departementet fikk i alt 93 høringsinnspill. 31 av disse var fra privatpersoner. Følgende instanser uttalte seg om lovforslaget:

 • Justisdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

 • Sametinget

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Utlendingsdirektoratet

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 • Bergen Arkitekthøgskole

 • Centre for Educational Measurement, Universitetet i Oslo

 • Dronning Mauds Minne for barnehagelærerutdanning

 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskolen i Molde

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskolen på Vestlandet

 • Høgskulen i Volda

 • Institutt for geografi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Kunsthøgskolen i Oslo

 • MF Vitenskapelig høyskole

 • NLA Høgskolen

 • Nord universitet

 • Norges handelshøyskole

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Norges musikkhøgskole

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • OsloMet

 • Samisk høgskole

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø

 • Akademiet for yngre forskere

 • Akademikerne

 • ANSA – Association of Norwegian Students Abroad

 • Econa

 • Energi Norge

 • Forskerforbundet

 • KS

 • Leger i vitenskapelige stillinger, Legeforeningen

 • Nasjonalt fagorgan for norsk som andrespråk

 • Nasjonalt fagorgan for utviklingsstudier

 • NITO – Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

 • Norsk studentorganisasjon

 • Stipendiatorganisasjonene i Norge

 • Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

 • Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

 • Studentparlamentet ved OsloMet

 • Studenttinget ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Studenttinget ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Unge kunstneres forbund

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Universitets- og høgskolerådet

Følgende instanser hadde ingen merknader til lovforslaget:

 • Forsvarsdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

Til dokumentets forside