Prop. 7 L (2015–2016)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

Proposisjonen gjelder endringer i fremgangsmåten ved oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler. Forslaget ble opprinnelig utredet og sendt på høring sammen med flere andre forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven. Av hensyn til behovet for fremdrift legger departementet frem oppnevning av styremedlemmer i et eget forslag, og vil komme tilbake til Stortinget med forslag til ytterligere endringer i loven. Det forslaget denne proposisjonen omhandler, er omtalt i Meld. St. 18 (2014–2015), jf. Innst. 348 S (2014–2015).

Departementet foreslår å gjeninnføre ordningen med at departementet oppnevner alle de eksterne styremedlemmene for de statlige høyskolene, tilsvarende som for universiteter og vitenskapelige høyskoler. Dette innebærer at fylkeskommunene ikke lenger skal oppnevne to av de eksterne styremedlemmene ved de statlige høyskolene. Departementet foreslår at institusjonene selv skal fremme forslag til eksterne styremedlemmer, og at departementet foretar oppnevningen på fritt grunnlag.

I forbindelse med forslaget til endringer i bestemmelsene om oppnevning av eksterne styremedlemmer foreslås det også en endring i varaordningen, slik at det i stedet for personlige varamedlemmer oppnevnes en numerisk varaliste for hver institusjon.