Prop. 70 L (2021–2022)

Endringer i tolloven (forskriftshjemmel om at loven skal gjelde for Svalbard) og endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)

Til innholdsfortegnelse

1 Endringer i tolloven – forskriftshjemmel om at loven skal gjelde for Svalbard

1.1 Innledning

Departementet foreslår en hjemmel i tolloven om at departementet kan gi forskrift om at loven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard, og om Svalbard skal være eget tollområde.

1.2 Bakgrunn

Tolloven gjelder ikke for Svalbard, og Tolletaten fører derfor ikke kontroll med varer som føres inn til og ut fra Svalbard. Det er i dag ingen regler om innhenting av opplysninger om og kontroll med vareførselen på Svalbard, herunder ingen kontroll med om varer innføres eller utføres i strid med forbud, restriksjoner, tillatelser mv. Samtidig er det en rekke nasjonale og internasjonale regelverk som inneholder forbud, restriksjoner mv. for inn- og utførsel av varer også for Svalbard, og som forutsetter kontroll for å sikre at disse overholdes. I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i, haster det å få kontroll med varer som føres inn til og ut fra Svalbard for å hindre at Svalbard brukes til omgåelse av sanksjons- og eksportkontrollregelverket.

1.3 Vurderinger og forslag

Det er departementets vurdering at det kun er etablering av vareførselskontroll og tilstedeværelse av Tolletaten på Svalbard som i tilstrekkelig grad vil dekke de utfordringer vi i dag står overfor. Det bør derfor etableres slik kontroll så snart som mulig. I den akutte situasjonen vi nå er i, handler det om å få stasjonert tollere på Svalbard så raskt som mulig, med de nødvendige verktøy for å drive vareførselskontroll. Det legges til grunn at Tolletaten vil kunne komme i gang med kontroll på Svalbard fra mai 2022.

Den skisserte løsningen er en midlertidig løsning for å håndtere den akutte utfordringen vi nå står overfor. På sikt er det en forutsetning for kontroll med vareførselen til og fra Svalbard, at tollmyndighetene får etablert oversikt over aktørene, både næringsliv og privatpersoner, som fører varer inn til og ut fra Svalbard, og får etablert ordninger som sikrer at Tolletaten får tilgang til opplysninger fra disse aktørene.

Svalbard er ikke en del av tollområdet slik det er definert i tolloven. Gjeldene tollovs regler om kontroll med vareførselen er videreført i ny lov om vareførsel, lov 11. mars 2022 nr. 9 om inn- og utførsel av varer. Tollområdet er avgrenset på samme måte i vareførselsloven som i gjeldende tollov, men i lovens § 1-2 sjette ledd er det hjemmel for at departementet kan gi forskrift om at loven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen, og om disse områdene hver for seg eller sammen skal være eget tollområde. Bestemmelsen gir også hjemmel for at departementet kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. Vareførselsloven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Forskrift til den nye loven ble sendt på høring 11. mars 2022, med høringsfrist 13. juni 2022. Forskriften må være vedtatt før den nye loven kan tre i kraft. I tillegg må det gjennomføres nødvendige administrative tilpasninger. Ut fra dagens sikkerhetspolitiske situasjon vil det være behov for å etablere vareførselskontroll på Svalbard før den nye loven kan tre i kraft.

For å kunne etablere vareførselskontroll på Svalbard før vareførselsloven trer i kraft, er det behov for å innta en hjemmel i gjeldende tollov tilsvarende vareførselsloven § 1-2 sjette ledd, begrenset til Svalbard. Det foreslås derfor en hjemmel i tolloven om at departementet kan gi forskrift om at loven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard, og om Svalbard skal være eget tollområde. Videre foreslås det at departementet kan fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold. Departementet foreslår at en slik hjemmel tas inn i tolloven § 1-3 fjerde ledd.

Departementet viser til forslag til endring i tolloven § 1-3 nytt fjerde ledd. Det foreslås at endringen trer i kraft straks.

1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Tolletatens merkostnader til tiltaket i 2022 anslås til 12 mill. kroner. Kostnadene omfatter lønn til tjenestemenn på Svalbard, lokaler/husleie, transportkostnader, nødvendige midlertidige systemtilpasninger, kontrollutstyr mv. Regjeringen vil fremme forslag om økt bevilgning til Tolletaten i tråd med dette.