Prop. 70 L (2021–2022)

Endringer i tolloven (forskriftshjemmel om at loven skal gjelde for Svalbard) og endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)

På bakgrunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i, haster det med å få etablert kontroll med varer som føres inn til og ut fra Svalbard. I proposisjonen foreslår regjeringen endringer i tolloven med den hensikt å gi hjemmel til å fastsette forskrifter som gir Tolletaten hjemler for å drive vareførselskontroll på Svalbard.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget