Prop. 70 S (2020–2021)

Finansiering og utbygging av E18 på strekninga Tvedestrand – Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør og Tvedestrand i Vestfold og Telemark og Agder

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om finansiering og utbygging av E18 på strekninga Tvedestrand – Dørdal i kommunane Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårdshei, Risør og Tvedestrand. Prosjektet omfattar utbygging av ca. 54 km. Strekninga er planlagd som firefeltsveg med fartsgrense 110 km/t.

Prosjektet er ein del av KVU/KS1 for E6 Langangen – Grimstad. I Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 framhevar Regjeringa behovet for å få samanhengande møtefri firefeltsveg på heile strekninga Oslo – Kristiansand. Dette vil gi vesentleg betre trafikksikkerheit og kortare reisetid, noko som er viktig for både næringstransport og persontransport i korridoren. Regjeringa legg i tillegg vekt på at E18 er ein viktig del av utlandssambanda via ferjehamnene langs strekninga.

Utbygginga vil skje i regi av Nye Veier AS. Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei – Reformer i vegsektoren dannar grunnlaget for prosjektporteføljen og metodikken til Nye Veier AS. Nye Veier AS skal prioritere prosjekt basert på samfunnsøkonomisk lønnsemd. Stortingsmeldinga legg til grunn at både statlege midlar og bompengar skal nyttast til å finansiere utbygginga. Utbygging av ny E18 frå Dørdal til Tvedestrand er eit av prosjekta som ligg i oppstartsporteføljen. Nye Veier har på denne strekninga hatt ansvar for å utarbeide og få vedtatt kommunedelplan. Arbeidet har vore organisert som eit interkommunalt samarbeid med åtte kommunar, og erfaringa er at planlegginga har gått svært raskt og lagt til rette for store kostnadsinnsparingar.

Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS inngjekk 22. desember 2015 ein rammeavtale som fastset oppstartsporteføljen til selskapet og legg dei generelle rammene for dei framtidige oppgåvene selskapet skal utføre, og finansieringa av desse. Rammeavtalen angir at Samferdselsdepartementet og Nye Veier skal inngå ein vegutbyggingsavtale. Vegutbyggingsavtalen forpliktar selskapet til å gjennomføre utbygginga av strekninga E18 Tvedestrand – Dørdal til den prisen og i samsvar med dei vilkåra som går fram av avtalen.

Det ligg føre lokalpolitisk tilslutning, og Vestfold og Telemark fylkeskommune og Agder fylkeskommune har vedtatt å stille garanti for låneopptaket til bompengeselskapet. Prosjektet skal ifølge planen byggast ut med første delopning i 2025 og planlagd ferdigstilling av heile strekninga innan utgangen av 2028.

Figur 1.1 Oversiktskart over E18 Tvedestrand – Dørdal

Figur 1.1 Oversiktskart over E18 Tvedestrand – Dørdal