Prop. 76 S (2020–2021)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU)nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, og ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1629 av 25. juli 2018 om endring av listen over sykdommer i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen»)2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av en liste over arter og grupper av arter som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene3 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/690 av 17. desember 2019 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 med hensyn til de listeførte sykdommene som er omfattet av Unionens overvåkingsprogrammer, det geografiske virkeområdet for slike programmer og segmenter for hvilke sykdomsfri status for disse listeførte sykdommene kan fastsettes4 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 20175, som ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 210/20196, skal også tilføyes som en endringsrettsakt til forordning (EU) nr. 2016/429.

 • 6) Forordning (EU) nr. 2016/429 opphever rådsdirektiv 90/423/EØF7 og rådsdirektiv 98/99/EF8, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • 7) Forordning (EU) nr. 2016/429 opphever, med virkning fra 21. april 2021, rådsdirektiv 64/432/EØF9, 82/894/EØF10, 88/407/EØF11, 89/556/EØF12, 90/429/EØF13, 91/68/EØF14, 92/35/EØF15, 92/65/EØF16, 92/118/EØF17, 92/119/EØF18, 2002/99/EF19, 2004/68/EF20, 2006/88/EF21, 2009/156/EF22, 2009/158/EF23, rådsbeslutning 91/666/EØF24, 95/410/EF25 og 2000/258/EF26, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 21. april 2021.

 • 8) Forordning (EU) nr. 2016/429 opphever, med virkning fra 21. april 2024, rådsforordning (EF) nr. 21/200427, rådsdirektiv 92/66/EØF28, 2000/75/EF29, 2001/89/EF30, 2002/60/EF31, 2003/85/EF32, 2005/94/EF33 og 2008/71/EF34, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 21. april 2024 eller fra en tidligere dato fastsatt i en delegert rettsakt som er innlemmet i EØS-avtalen.

 • 9) Forordning (EU) nr. 2016/429 opphever, med virkning fra 21. april 2026, europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/201335, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 21. april 2026.

 • 10) Denne beslutning vedrører bestemmelser om andre levende dyr enn fisk og akvakulturdyr, samt dyreprodukter som egg, embryoer og sæd. Som nevnt i nr. 2 i den innledende delen til EØS-avtalens vedlegg I kapittel I får slike bestemmelser ikke anvendelse for Island.

 • 11) Denne beslutning vedrører bestemmelser om veterinære forhold. Som nevnt under sektorvis tilpasning i EØS-avtalens vedlegg I får bestemmelser om veterinære forhold ikke anvendelse for Liechtenstein så lenge anvendelsen av avtalen mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om handel med landbruksprodukter er utvidet til å omfatte Liechtenstein. Denne beslutning får derfor ikke anvendelse for Liechtenstein.

 • 12) EØS-avtalens vedlegg I bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg I kapittel I gjøres følgende endringer:

 • 1. Teksten i nr. 9 bokstav a) i den innledende delen skal lyde:

  • «a) 32002R0178: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1).

  De berørte EFTA-stater skal innbys til å sende observatører til møtene i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, nedsatt ved forordning (EF) 178/2002, når komiteen behandler saker som omfattes av virkeområdet for rettsakter omhandlet i avtalen. Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen, men skal ikke ha stemmerett.»

 • 2. I del 1.1, etter nr. 12 (opphevet), tilføyes følgende:

  «Dyrehelse

  • 13. 32016R0429: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1), rettet ved EUT L 57 av 3.3.2017, s. 65, endret ved:

   • 32017R0625: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 (EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1),

   • 32018R1629: Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1629 av 25. juli 2018 (EUT L 272 av 31.10.2018, s. 11).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   • a) I artikkel 49 nr. 1 bokstav a) tilføyes ordene ‘og Norge’ etter ordet ‘medlemsstatene’.

    Norge forplikter seg til å dekke kostnadene forbundet med transport og erstatning av antigener, vaksiner og diagnosereagenser som leveres til Norge i henhold til denne bestemmelsen.

   • b) Når det gjelder EFTA-statene, skal teksten i artikkel 243 lyde:

    ‘EFTA-statenes lovgivning om forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker, skal oppfylle de relevante krav i dyrehelseforordningen, herunder effektive tiltak for å sikre at dyr og produkter som er underlagt forflytningsrestriksjoner i en EU-medlemsstat, ikke kan eksporteres eller reeksporteres til et tredjeland via en EFTA-stat.’

   • c) Artikkel 258, 259, 261 og 262 får anvendelse med følgende tilpasning:

    • i) EFTA-statene skal samtidig som EU-medlemsstatene innføre tiltak som tilsvarer de som er innført av EU-medlemsstatene på bakgrunn av relevante gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til disse bestemmelsene.

    • ii) Dersom det oppstår problemer i tilknytning til anvendelsen av gjennomføringsrettsakten, skal den berørte EFTA-stat umiddelbart rapportere saken til EØS-komiteen.

    • iii) Anvendelse av disse bestemmelsene berører ikke muligheten for at en EFTA-stat innfører ensidige beskyttelsestiltak i påvente av at rettsaktene nevnt i i) vedtas.

    • iv) EØS-komiteen kan ta gjennomføringsrettsaktene til etterretning.

   • d) I artikkel 279, når det gjelder EFTA-statene, skal ordene ‘denne forordningens anvendelsesdato’ forstås som ‘ikrafttredelsesdatoen for EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020’.

   Denne rettsakt får anvendelse for Island for de områdene som er nevnt i nr. 2 i den innledende delen.

  • 13a. 32018R1882: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for forebygging og bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om opprettelse av liste over arter og grupper av arter som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene (EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21).

   Denne rettsakt får anvendelse for Island for de områdene som er nevnt i nr. 2 i den innledende delen.

  • 13b. 32020R0690: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/690 av 17. desember 2019 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 med hensyn til de listeførte sykdommene som er omfattet av Unionens overvåkingsprogrammer, det geografiske virkeområdet for slike programmer og segmenter hvis status som fri for de listeførte sykdommene kan fastsettes (EUT L 174 av 3.6.2020, s. 341).

   Denne rettsakt får anvendelse for Island for de områdene som er nevnt i nr. 2 i den innledende delen.»

 • 3. I del 1.1 nr. 7c (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1760/2000) og del 7.1 nr. 8b (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32016R0429: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/429 (EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1).»

 • 4. Teksten i del 3.1 nr. 2 (rådsdirektiv 90/423/EØF) oppheves.

 • 5. Teksten i del 3.1 nr. 4 (rådsdirektiv 92/35/EØF), 8a (rådsdirektiv 2006/88/EF), 9 (rådsdirektiv 92/119/EØF) og 10 (rådsdirektiv 82/894/EØF), del 3.2 nr. 7 (rådsbeslutning 91/666/EØF), del 4.1 nr. 1 (rådsdirektiv 64/432/EØF), 2 (rådsdirektiv 91/68/EØF), 3 (rådsdirektiv 2009/156/EF), 4a (rådsdirektiv 2009/158/EF), 5a (rådsdirektiv 2006/88/EF), 6 (rådsdirektiv 89/556/EØF), 7 (rådsdirektiv 88/407/EØF), 8 (rådsdirektiv 90/429/EØF) og 9 (rådsdirektiv 92/65/EØF), del 4.2 nr. 37 (rådsbeslutning 95/410/EF) og 54 (rådsbeslutning 2000/258/EF), del 5.1 nr. 6a (rådsdirektiv 2002/99/EF) og 7 (rådsdirektiv 92/118/EØF), del 6.1 nr. 15 (rådsdirektiv 92/118/EØF) og del 8.1 nr. 2 (rådsdirektiv 2009/156/EF), 3a (rådsdirektiv 2009/158/EF), 4a (rådsdirektiv 2006/88/EF), 5 (rådsdirektiv 89/556/EØF), 6 (rådsdirektiv 88/407/EØF), 7 (rådsdirektiv 90/429/EØF), 15 (rådsdirektiv 92/65/EØF), 16 (rådsdirektiv 92/118/EØF) og 16a (rådsdirektiv 2004/68/EF) oppheves med virkning fra 21. april 2021.

 • 6. Teksten i del 1.1 nr. 7b (rådsforordning (EF) nr. 21/2004) og 7d (rådsdirektiv 2008/71/EF) og del 3.1 nr. 1a (rådsdirektiv 2003/85/EF), 3 (rådsdirektiv 2001/89/EF), 5a (rådsdirektiv 2005/94/EF), 6 (rådsdirektiv 92/66/EØF), 9a (rådsdirektiv 2000/75/EF) og 9b (rådsdirektiv 2002/60/EF) oppheves med virkning fra 21. april 2024 eller fra en tidligere dato fastsatt i en delegert rettsakt.

 • 7. Teksten i del 1.1 nr. 10 (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013) oppheves med virkning fra 21. april 2026.

Artikkel 2

Teksten til forordning (EU) nr. 2016/429, delegert forordning (EU) 2018/1629 og gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 og (EU) 2020/690 på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt.36

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 11. desember 2020.

For EØS-komiteen

Sabine Monauni

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 84 av 31.3.2016, s. 1.

2.

EUT L 272 av 31.10.2018, s. 11.

3.

EUT L 308 av 4.12.2018, s. 21.

4.

EUT L 174 av 3.6.2020, s. 341.

5.

EUT L 95 av 7.4.2017, s. 1.

6.

Ennå ikke kunngjort.

7.

EFT L 224 av 18.8.1990, s. 13.

8.

EFT L 358 av 31.12.1998, s. 107.

9.

EFT L 121 av 29.7.1964, s. 1977.

10.

EFT L 378 av 31.12.1982, s. 58.

11.

EFT L 194 av 22.7.1988, s. 10.

12.

EFT L 302 av 19.10.1989, s. 1.

13.

EFT L 224 av 18.8.1990, s. 62.

14.

EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19.

15.

EFT L 157 av 10.6.1992, s. 19.

16.

EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54.

17.

EFT L 62 av 15.3.1993, s. 49.

18.

EFT L 62 av 15.3.1993, s. 69.

19.

EFT L 18 av 23.1.2003, s. 11.

20.

EUT L 139 av 30.4.2004, s. 321.

21.

EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14.

22.

EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1.

23.

EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74.

24.

EFT L 368 av 31.12.1991, s. 21.

25.

EFT L 243 av 11.10.1995, s. 25.

26.

EFT L 79 av 30.3.2000, s. 40.

27.

EUT L 5 av 9.1.2004, s. 8.

28.

EFT L 260 av 5.9.1992, s. 1.

29.

EFT L 327 av 22.12.2000, s. 74.

30.

EFT L 316 av 1.12.2001, s. 5.

31.

EFT L 192 av 20.7.2002, s. 27.

32.

EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1.

33.

EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.

34.

EUT L 213 av 8.8.2008, s. 31.

35.

EUT L 178 av 28.6.2013, s. 1.

36.

Forfatningsrettslige krav angitt.