Prop. 81 S (2017–2018)

Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim – Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim – Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger. Prosjektet omfatter utbygging av ca. 42 km firefelts veg med fartsgrense 110 km/t.

Prosjektet er en del av KVU/KS1 for E6 Trondheim – Steinkjer. I Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 legger Regjeringen vekt på å videreføre utbyggingen av en trafikksikker og effektiv E6 mellom Trondheim og Steinkjer. Dette vil være et viktig bidrag til å utvikle regionen til ett felles bo- og arbeidsmarked. Prosjektet består at to delstrekninger. E6 Ranheim – Værnes er utbygging av fire-felts motorveg med to-løps tunneler i stor grad som utvidelse av eksisterende trasé med fartsgrense 110 km/t. E6 Kvithammar – Åsen er planlagt utbygd til fire-felts motorveg med to-løps tunneler med fartsgrense 110 km/t i ny trasé.

Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei, Reformer i vegsektoren danner grunnlaget for Nye Veier AS sin prosjektportefølje og metodikk. Nye Veier AS skal prioritere prosjekter basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Stortingsmeldingen legger til grunn at både statlige midler og bompenger skal benyttes til å finansiere utbyggingen.

Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS inngikk 22. desember 2015 en rammeavtale som fastsetter selskapets oppstartsportefølje og legger de generelle rammene for selskapets framtidige oppgaver og finansieringen av disse. Rammeavtalen angir at det skal inngås en vegutbyggingsavtale mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier. Vegutbyggingsavtalen forplikter selskapet til å gjennomføre utbyggingen av strekningen E6 Ranheim – Åsen for den pris og øvrige vilkår som framgår av avtalen.

Bompengeinnkreving på E6 Trondheim – Stjørdal startet opprinnelig i 1988 etter behandlingen av St.prp. nr. 124 (1986–87). Ved behandlingen av St.prp. nr. 31 (2008–2009) vedtok Stortinget å forlenge og utvide innkrevingen fra 2009 til å gjelde endeparsellene Nidelv – Bru og Værnes – Kvithammar.

Det foreligger lokalpolitisk tilslutning og Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å stille garanti for bompengeselskapets låneopptak. Denne proposisjonen omfatter strekningen fra Ranheim til Åsen og planlegges bygget ut med første delåpning i år 2021/2022.

Figur 1.1 Oversiktskart E6 Ranheim – Åsen

Figur 1.1 Oversiktskart E6 Ranheim – Åsen