Prop. 81 S (2017–2018)

Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim – Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag

Proposisjonen omhandler bompengefinansiering av prosjektet av E6 Ranheim – Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Dagens veg er ulykkesutsatt med en høy andel møteulykker og det er til dels betydelige kapasitets- og framkommelighetsproblemer. Det skal bygges om lag 42 kilometer firefelts veg, til dels i ny trasé, noe som er forventet å løse både ulykkes-, kapasitets- og framkommelighetsproblemene. Forventet utbyggingskostnad er 11 457 mill. kr hvorav bompengebidraget er 6 141 mill. kr.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget