Prop. 84 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 8. februar 2019 ved beslutning nr. 18/2019 å innlemme europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler samt om endring av direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 236/2012, i EØS-avtalen.

Gjennomføring av verdipapirsentralforordningen forutsatte på tidspunktet for beslutningen i EØS-komiteen lovendring. Fra norsk side ble det derfor tatt forbehold om samtykke fra Stortinget, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Stortinget har etter dette vedtatt lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven) for gjennomføring av forordningen, jf. lov 15. mars 2019 nr. 6, jf. Prop. 7 L (2018–2019) og Innst. 166 L (2018–2019). Det bes nå om samtykke fra Stortinget til godkjenning av EØS-komiteens beslutning.

EØS-komiteens beslutning og forordningen i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.