Prop. 88 S (2017–2018)

Kommuneproposisjonen 2019

Til innholdsfortegnelse

2 Korrigerte inntekter i kommuner og fylkeskommuner 2017

2.1 Frie inntekter

I dette vedlegget presenteres kommunenes og fylkeskommunenes frie inntekter i 2017, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Som frie inntekter regnes her rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue fra personer samt naturressursskatt. Det vises videre tall for frie inntekter inkl. eiendomsskatt og konsesjonskraft- og hjemfallsinntekter, også der fordel av differensiert arbeidsgiveravgift inkluderes i beregningene. Korrigerte frie inntekter i 2017 for kommunene er gruppert etter fylke (tabell 2.1) og etter innbyggertall (tabell 2.2). Tabell 2.3 inneholder tall for korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene, mens tabell 2.4 viser tall for den enkelte kommune.

2.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Det er til dels store forskjeller mellom kommunene i befolkningssammensetning, geografi og kommunestørrelse. Dette gir variasjoner i hvilke tjenester innbyggerne har behov for og hvilke utgifter kommunene har ved å gi disse tjenestene.

Når man skal sammenlikne inntektsnivået mellom kommunene, er det derfor relevant å ta hensyn til at kommunene har ulikt utgiftsbehov. En ser dermed på utgifts- og inntektssiden samlet. I tabellene som blir presentert i dette vedlegget er nivået på de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehov.

Utgiftsutjevningen i inntektssystemet korrigerer i prinsippet for de kostnadsforskjellene kommunene ikke selv kan påvirke med hensyn til å tilby et likeverdig tjenestetilbud. Det er elementer i inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren som fører til ulikt inntektsnivå mellom kommuner også etter utgiftsutjevningen. Regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet og skjønnstilskuddet er ulikt fordelt mellom kommunene og fører til forskjeller i inntektsnivå. Samtidig kommer en betydelig andel av kommunesektorens inntekter gjennom skatteinntekter, og forskjeller i skattenivå utjevnes kun delvis i inntektssystemet.

I beregningen tas det utgangspunkt i summen av rammetilskudd og skatteinntekter, som sammen utgjør de frie inntektene. Den delen av de frie inntektene som inngår i utgiftsbehovet blir korrigert ved hjelp av kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Frie inntekter for 2017 er korrigert med kostnadsnøkkelen for 2017. Driftsutgifter til barnehage, skole, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester og administrasjon inngår i kommunenes utgiftsbehov, og det korrigeres for variasjonen i kostnadene til drift av disse tjenestene. De resterende inntektene blir deretter lagt til i beregningen.

Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov – som er lite kostnadskrevende å drifte – vil få justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov – som er kostnadskrevende å drifte – vil få justert ned sine inntekter.

Det er viktig å huske på at det er visse begrensninger knyttet til å bruke korrigerte frie inntekter når man sammenlikner inntektsnivået mellom kommuner. Viktige inntektskomponenter som øremerkede tilskudd og gebyrer er ikke med i beregningene.

For å få et mål på de korrigerte frie inntektene som er mest mulig sammenliknbart over tid, er skjønnstilskudd til å dekke utgifter som følge av naturskader og andre engangstilskudd holdt utenom beregningen. For den enkelte kommune eller fylkeskommune kan disse inntektene variere mye fra det ene året til det andre.

I beregningen av kommunenes utgiftsbehov for 2017 er det brukt innbyggertall per 1. juli 2016, siden det ble benyttet tilsvarende innbyggertall ved beregningen av utgiftsbehovet og fordelingen av rammetilskudd i 2017. Når vi beregner korrigerte frie inntekter per innbygger for 2017, er det brukt innbyggertall per 1. januar 2017. I 2017 utgjorde de frie inntektene om lag tre firedeler av samlede inntekter i kommunesektoren.

For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunenes frie inntekter, er kommunenes korrigerte frie inntekter beregnet med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som den enkelte kommune kan velge å innføre i sin kommune. I 2017 har 366 kommuner inntekter fra eiendomsskatt. I en egen kolonne har vi også vist korrigerte frie inntekter inkludert hjemfalls- og konsesjonskraftinntekter og hvor fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert i tillegg.

Korrigerte frie inntekter inkludert fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å stimulere til vekst og verdiskaping i hele Norge. Kommuner hjemmehørende i soner med lavere sats på arbeidsgiveravgiften enn den ordinære satsen på 14,1 prosent, får isolert sett lavere lønnskostnader enn andre kommuner, noe som gir rom for økt tjenesteproduksjon. Lavere arbeidsgiveravgift har derfor tilsvarende virkning som økte frie inntekter. Alternativt kan man se på den lavere arbeidsgiveravgiften som et redusert utgiftsbehov som det ikke tas hensyn til i utgiftsutjevningen. Vi viser derfor også korrigerte frie inntekter der fordelene av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.

Fordelen ved differensiert arbeidsgiveravgift er beregnet som differansen mellom beregnet arbeidsgiveravgift ved full sats for kommunene og fylkeskommunene, det vil si 14,1 prosent av avgiftsgrunnlaget, og faktisk innkrevd arbeidsgiveravgift for 2017. Datagrunnlaget er fra Skattedirektoratet. Denne framgangsmåten beregner i utgangspunktet fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift for alle inntekter og utgifter, også gebyrer og øremerkede tilskudd. Som en tilnærming justerer vi derfor med den andelen frie inntekter anslagsvis utgjør av samlede inntekter for hver kommune og fylkeskommune.

Kommentarer til beregningsgrunnlaget

For eiendomsskatt har vi benyttet foreløpige 2017-tall som ble publisert 15. mars i år. Det er ikke rapportert inn foreløpige tall for eiendomsskatt for 10 kommuner, og for disse kommunene er det benyttet 2016-tall.

Kommunene Hobøl, Lillesand, Os (Hordaland), Stjørdal, Spydeberg og Selbu er i perioden 2016–2019 med i et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Disse kommunene fikk derfor et betydelig uttrekk i rammetilskuddet i 2017. Med det skisserte beregningsopplegget for korrigerte frie inntekter ville disse kommunene fått et svært lavt nivå på korrigerte frie inntekter, og tallene ville ikke vært sammenliknbare med øvrige kommuner. I fjor valgte vi å holde disse kommunene utenfor beregningene av korrigerte frie inntekter. I år har vi valgt å korrigere for forsøket ved å legge trekket tilbake i rammetilskuddet i beregningene. Selv om forsøksmidlene egentlig ikke er frie inntekter, gir dette et rimelig bilde av nivået på korrigerte frie inntekter for disse kommunene. Det er ikke korrigert for andre forsøk eller saker med særskilt fordeling.

Oslo har som eneste fylkeskommune (kommune med fylkeskommunale oppgaver) beholdt ansvaret for barnevernet som ble overført til staten i 2004. Oslo får midler til dette i rammetilskuddet, som blir fordelt med særskilt fordeling og som vises i tabell C i Grønt hefte (beregningsteknisk dokumentasjon til statsbudsjettet) hvert år. Dette er en oppgave som øvrige fylkeskommuner ikke har. Oslos inntektsnivå er derfor ikke direkte sammenliknbart med inntektsnivået for de øvrige fylkeskommunene.

2.3 Variasjon i korrigerte frie inntekter for kommunene

I tabell 2.1 vises de frie inntektene korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet når kommunene er gruppert fylkesvis.

Tabell 2.1 Frie inntekter i 2017 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert fylkesvis. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Fylke

Antall kommuner

Ekskl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Østfold

18

96

96

95

Akershus

22

102

98

97

Oslo

1

107

104

104

Hedmark

22

96

98

98

Oppland

26

97

99

99

Buskerud

21

98

96

95

Vestfold

12

97

92

92

Telemark

18

97

100

100

Aust-Agder

15

97

98

98

Vest-Agder

15

96

98

97

Rogaland

26

99

99

98

Hordaland

33

99

101

100

Sogn og Fjordane

26

100

106

107

Møre og Romsdal

36

98

99

99

Sør-Trøndelag

25

99

99

99

Nord-Trøndelag

23

98

97

99

Nordland

44

101

105

109

Troms Romsa

24

105

106

110

Finnmark Finnmárku

19

116

120

129

Hele landet

426

100

100

100

De korrigerte frie inntektene, eksklusiv eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift, varierer fra 96 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Østfold og Hedmark til 116 prosent av landsgjennomsnittet for kommunene i Finnmark. Når eiendomsskatt, konsesjonskraftinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert i beregningen, varierer korrigerte frie inntekter fra 92 prosent for kommunene i Vestfold til 129 prosent for kommunene i Finnmark.

Tabell 2.2 viser frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehovet for kommuner gruppert etter innbyggertall. I tabellen er kommuner med mindre enn 20 000 innbyggere (utenom kraftkommuner) fordelt i fire grupper. De mest folkerike kommunene er videre skilt ut i egne grupper: kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, eksklusive de fire største kommunene: Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. I tillegg er 19 kommuner med høye inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall skilt ut som egen gruppe. Kraftkommuner er her definert som kommuner hvor inntektene fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og hjemfall er høyere enn 70 prosent av landsgjennomsnittet for ordinær skatt. Se også rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) fra november 2017 for mer informasjon om kommunenes inntekter fra konsesjonskraft/hjemfall og eiendomsskatt.

Tabell 2.2 viser at sammen med kraftkommunene er det de minste kommunene som har det høyeste nivået på korrigerte frie inntekter.

Tabell 2.2 Frie inntekter i 2017 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov. Kommuner gruppert etter innbyggertall. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommunegruppe

Antall kommuner

Ekskl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

< 2048 innb.

88

110

113

118

2048 – 3843 innb.

87

103

105

107

3844 – 7329 innb.

88

99

102

103

7329 – 20 000 innb.

87

97

97

97

> 20 000 innb.

53

99

97

96

Bergen, Stavanger, Trondheim

3

100

100

99

Kraftkommuner

19

104

154

155

Oslo

1

107

104

104

Hele landet

426

100

100

100

2.4 Variasjon i korrigerte frie inntekter for fylkeskommunene

Tabell 2.3 viser nivået på fylkeskommunenes frie inntekter i 2017 (rammetilskudd og skatt på inntekt og naturressursskatt) korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, med og uten fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift. Korrigerte frie inntekter varierer fra 93 prosent av landsgjennomsnittet i Rogaland til 126 prosent av landsgjennomsnittet i Sogn og Fjordane. Fylkeskommunene i Nord-Norge ligger også høyt sammenliknet med landsgjennomsnittet, og når fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift inkluderes i beregningen forsterkes dette bildet.

Tallene for fylkeskommunene må blant annet ses i sammenheng med gradvis innfasing av nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2015 og en ekstra tapskompensasjon til flere fylkeskommuner for endringer i inntektssystemet.

Tabell 2.3 Frie inntekter i 2017 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for fylkeskommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Fylke

Korrigerte frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet

Korrigerte frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

Østfold

95

95

Akershus

96

95

Oslo

100

99

Hedmark

98

98

Oppland

99

99

Buskerud

96

96

Vestfold

94

93

Telemark

100

99

Aust-Agder

97

97

Vest-Agder

97

96

Rogaland

93

93

Hordaland

99

99

Sogn og Fjordane

126

126

Møre og Romsdal

100

100

Sør-Trøndelag

96

96

Nord-Trøndelag

102

103

Nordland

121

125

Troms Romsa

119

121

Finnmark Finnmárku

120

127

Hele landet

100

100

2.5 Tabell for enkeltkommuner

Dette avsnittet inneholder tall for enkeltkommuner. Tabell 2.4 viser den enkelte kommunes frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for 2017, både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter. I tillegg vises en kolonne for korrigerte frie inntekter der eiendomsskatt og konsesjonskraft-/hjemfallsinntekter samt fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift er inkludert.

Tabell 2.4 Frie inntekter i 2017 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekter per innbygger. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommune

Ekskl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter

Inkl. eiendomsskatt, konsesjonskraft-/ hjemfallsinntekter og fordel av differensiert arbeidsgiveravgift

0101 Halden

95

96

95

0104 Moss

95

95

94

0105 Sarpsborg

95

96

95

0106 Fredrikstad

95

96

95

0111 Hvaler

98

108

107

0118 Aremark

106

107

106

0119 Marker

99

99

98

0121 Rømskog

107

105

104

0122 Trøgstad

96

94

93

0123 Spydeberg1

97

95

94

0124 Askim

96

95

94

0125 Eidsberg

96

94

93

0127 Skiptvet

96

96

96

0128 Rakkestad

95

96

96

0135 Råde

96

95

94

0136 Rygge

97

97

97

0137 Våler

96

97

96

0138 Hobøl1

99

97

97

Østfold

96

96

95

0211 Vestby

99

97

96

0213 Ski

99

94

93

0214 Ås

98

96

95

0215 Frogn

102

97

96

0216 Nesodden

99

94

93

0217 Oppegård

103

98

98

0219 Bærum

112

107

105

0220 Asker

109

104

103

0221 Aurskog-Høland

96

93

92

0226 Sørum

99

96

95

0227 Fet

98

97

96

0228 Rælingen

98

93

93

0229 Enebakk

96

91

91

0230 Lørenskog

100

98

96

0231 Skedsmo

98

96

95

0233 Nittedal

99

98

97

0234 Gjerdrum

104

99

98

0235 Ullensaker

97

93

92

0236 Nes

95

93

92

0237 Eidsvoll

97

92

91

0238 Nannestad

96

91

91

0239 Hurdal

100

95

94

Akershus

102

98

97

0301 Oslo

107

104

104

Oslo

107

104

104

0402 Kongsvinger

95

95

96

0403 Hamar

96

99

98

0412 Ringsaker

95

96

95

0415 Løten

95

95

95

0417 Stange

95

96

96

0418 Nord-Odal

97

99

100

0419 Sør-Odal

96

96

97

0420 Eidskog

97

97

98

0423 Grue

99

100

101

0425 Åsnes

97

94

96

0426 Våler

99

98

99

0427 Elverum

95

96

96

0428 Trysil

98

102

103

0429 Åmot

101

104

106

0430 Stor-Elvdal

100

103

99

0432 Rendalen

103

110

115

0434 Engerdal

106

106

112

0436 Tolga

106

104

109

0437 Tynset

97

100

104

0438 Alvdal

100

105

109

0439 Folldal

102

103

107

0441 Os

104

105

110

Hedmark

96

98

98

0501 Lillehammer

96

100

99

0502 Gjøvik

95

97

96

0511 Dovre

100

96

100

0512 Lesja

100

104

108

0513 Skjåk

100

114

119

0514 Lom

100

104

108

0515 Vågå

100

104

108

0516 Nord-Fron

99

112

113

0517 Sel

97

99

103

0519 Sør-Fron

100

110

112

0520 Ringebu

101

107

108

0521 Øyer

97

102

100

0522 Gausdal

96

99

98

0528 Østre Toten

95

94

93

0529 Vestre Toten

95

96

95

0532 Jevnaker

96

94

93

0533 Lunner

95

93

93

0534 Gran

95

91

90

0536 Søndre Land

96

91

93

0538 Nordre Land

96

101

103

0540 Sør-Aurdal

98

103

108

0541 Etnedal

104

108

113

0542 Nord-Aurdal

99

103

104

0543 Vestre Slidre

101

111

115

0544 Øystre Slidre

100

100

103

0545 Vang

104

112

117

Oppland

97

99

99

0602 Drammen

97

92

92

0604 Kongsberg

98

98

97

0605 Ringerike

95

94

93

0612 Hole

101

100

99

0615 Flå

103

111

112

0616 Nes

99

106

107

0617 Gol

99

109

110

0618 Hemsedal

102

102

103

0619 Ål

99

108

110

0620 Hol

104

136

137

0621 Sigdal

98

102

102

0622 Krødsherad

101

106

105

0623 Modum

95

93

92

0624 Øvre Eiker

96

91

91

0625 Nedre Eiker

96

92

91

0626 Lier

99

95

94

0627 Røyken

101

96

95

0628 Hurum

96

92

91

0631 Flesberg

101

105

104

0632 Rollag

105

117

118

0633 Nore og Uvdal

104

126

127

Buskerud

98

96

95

0701 Horten

95

90

89

0702 Holmestrand

96

93

92

0704 Tønsberg

97

92

91

0709 Larvik

95

91

90

0710 Sandefjord

96

91

91

0711 Svelvik

97

94

94

0713 Sande

97

97

96

0714 Hof

101

96

95

0716 Re

98

96

95

0722 Nøtterøy

101

96

95

0723 Tjøme

100

95

94

0728 Lardal

104

99

98

Vestfold

97

92

92

0805 Porsgrunn

95

97

96

0806 Skien

95

95

94

0807 Notodden

96

100

100

0811 Siljan

104

104

104

0814 Bamble

96

100

100

0815 Kragerø

96

99

98

0817 Drangedal

96

96

98

0819 Nome

98

100

100

0821 Bø

99

100

99

0822 Sauherad

101

101

100

0826 Tinn

105

127

128

0827 Hjartdal

102

119

121

0828 Seljord

99

102

103

0829 Kviteseid

103

102

103

0830 Nissedal

103

119

121

0831 Fyresdal

102

116

118

0833 Tokke

100

132

134

0834 Vinje

105

139

141

Telemark

97

100

100

0901 Risør

96

96

97

0904 Grimstad

98

98

98

0906 Arendal

95

95

94

0911 Gjerstad

101

104

105

0912 Vegårshei

104

102

102

0914 Tvedestrand

96

95

94

0919 Froland

95

95

94

0926 Lillesand1

96

94

93

0928 Birkenes

95

97

96

0929 Åmli

101

108

110

0935 Iveland

101

110

110

0937 Evje og Hornnes

95

93

94

0938 Bygland

104

117

119

0940 Valle

103

148

150

0941 Bykle

133

232

235

Aust-Agder

97

98

98

1001 Kristiansand

96

96

96

1002 Mandal

96

96

95

1003 Farsund

96

97

96

1004 Flekkefjord

96

96

95

1014 Vennesla

95

97

97

1017 Songdalen

96

95

95

1018 Søgne

96

94

94

1021 Marnardal

103

104

103

1026 Åseral

103

149

149

1027 Audnedal

107

106

105

1029 Lindesnes

97

100

99

1032 Lyngdal

97

92

91

1034 Hægebostad

101

96

95

1037 Kvinesdal

97

112

111

1046 Sirdal

114

189

188

Vest-Agder

96

98

97

1101 Eigersund

96

97

96

1102 Sandnes

98

94

93

1103 Stavanger

103

102

101

1106 Haugesund

96

96

95

1111 Sokndal

95

98

97

1112 Lund

98

97

95

1114 Bjerkreim

102

101

100

1119 Hå

95

90

90

1120 Klepp

96

91

91

1121 Time

97

93

92

1122 Gjesdal

97

95

94

1124 Sola

102

97

96

1127 Randaberg

99

97

97

1129 Forsand

108

170

169

1130 Strand

96

96

95

1133 Hjelmeland

102

125

126

1134 Suldal

104

154

156

1135 Sauda

102

118

119

1141 Finnøy

105

108

108

1142 Rennesøy

100

95

95

1144 Kvitsøy

117

112

114

1145 Bokn

111

130

129

1146 Tysvær

96

121

120

1149 Karmøy

95

95

92

1151 Utsira

151

151

155

1160 Vindafjord

105

104

103

Rogaland

99

99

98

1201 Bergen

99

100

99

1211 Etne

98

104

104

1216 Sveio

98

95

95

1219 Bømlo

98

97

97

1221 Stord

95

95

94

1222 Fitjar

103

106

105

1223 Tysnes

102

104

105

1224 Kvinnherad

95

105

107

1227 Jondal

106

114

116

1228 Odda

103

136

137

1231 Ullensvang

102

123

125

1232 Eidfjord

120

199

201

1233 Ulvik

107

113

115

1234 Granvin

111

114

116

1235 Voss

97

101

100

1238 Kvam

98

111

110

1241 Fusa

99

101

100

1242 Samnanger

103

109

109

1243 Os1

98

93

92

1244 Austevoll

108

104

103

1245 Sund

97

95

95

1246 Fjell

98

94

93

1247 Askøy

96

94

93

1251 Vaksdal

99

115

114

1252 Modalen

121

205

205

1253 Osterøy

97

98

97

1256 Meland

98

97

97

1259 Øygarden

97

147

146

1260 Radøy

98

98

98

1263 Lindås

97

110

110

1264 Austrheim

101

104

103

1265 Fedje

117

118

120

1266 Masfjorden

104

125

127

Hordaland

99

101

100

1401 Flora

99

100

99

1411 Gulen

104

110

112

1412 Solund

116

114

115

1413 Hyllestad

105

107

109

1416 Høyanger

99

138

139

1417 Vik

101

118

120

1418 Balestrand

104

127

128

1419 Leikanger

102

103

104

1420 Sogndal

99

103

102

1421 Aurland

109

173

175

1422 Lærdal

105

113

115

1424 Årdal

101

119

121

1426 Luster

101

115

117

1428 Askvoll

100

98

99

1429 Fjaler

101

101

102

1430 Gaular

100

100

101

1431 Jølster

102

107

108

1432 Førde

99

99

97

1433 Naustdal

101

102

103

1438 Bremanger

100

118

120

1439 Vågsøy

99

98

99

1441 Selje

100

99

101

1443 Eid

97

95

97

1444 Hornindal

108

103

104

1445 Gloppen

97

97

99

1449 Stryn

96

94

96

Sogn og Fjordane

100

106

107

1502 Molde

97

98

97

1504 Ålesund

97

96

96

1505 Kristiansund

96

98

97

1511 Vanylven

98

93

97

1514 Sande

101

96

98

1515 Herøy

99

94

88

1516 Ulstein

99

94

93

1517 Hareid

95

93

92

1519 Volda

97

96

95

1520 Ørsta

95

94

94

1523 Ørskog

104

98

98

1524 Norddal

105

126

128

1525 Stranda

100

101

102

1526 Stordal

110

105

107

1528 Sykkylven

97

93

92

1529 Skodje

100

99

98

1531 Sula

96

91

90

1532 Giske

97

95

94

1534 Haram

96

92

91

1535 Vestnes

94

95

96

1539 Rauma

96

100

101

1543 Nesset

98

108

109

1545 Midsund

102

97

97

1546 Sandøy

105

103

105

1547 Aukra

98

206

205

1548 Fræna

97

102

101

1551 Eide

97

93

92

1554 Averøy

97

101

100

1557 Gjemnes

101

102

101

1560 Tingvoll

98

101

102

1563 Sunndal

98

114

116

1566 Surnadal

101

102

107

1567 Rindal

103

108

112

1571 Halsa

103

104

109

1573 Smøla

101

106

111

1576 Aure

111

124

129

Møre og Romsdal

98

99

99

1601 Trondheim

99

100

99

1612 Hemne

99

101

105

1613 Snillfjord

108

105

111

1617 Hitra

98

98

103

1620 Frøya

121

117

121

1621 Ørland

100

95

96

1622 Agdenes

102

97

99

1624 Rissa

99

94

93

1627 Bjugn

97

100

103

1630 Åfjord

103

101

106

1632 Roan

106

121

127

1633 Osen

105

102

109

1634 Oppdal

98

104

107

1635 Rennebu

100

113

117

1636 Meldal

99

100

104

1638 Orkdal

96

91

91

1640 Røros

100

105

108

1644 Holtålen

100

102

106

1648 Midtre Gauldal

97

98

97

1653 Melhus

96

94

93

1657 Skaun

97

96

95

1662 Klæbu

97

98

98

1663 Malvik

95

95

94

1664 Selbu1

97

105

104

1665 Tydal

105

156

162

Sør-Trøndelag

99

99

99

1702 Steinkjer

97

96

95

1703 Namsos

99

100

104

1711 Meråker

100

114

115

1714 Stjørdal1

95

90

90

1717 Frosta

101

99

99

1718 Leksvik

100

95

95

1719 Levanger

95

95

94

1721 Verdal

95

94

94

1724 Verran

99

103

105

1725 Namdalseid

105

105

111

1736 Snåsa Snåase

103

103

108

1738 Lierne

109

118

124

1739 Røyrvik Raarvihke

127

138

147

1740 Namsskogan

117

155

162

1742 Grong

107

112

117

1743 Høylandet

106

102

109

1744 Overhalla

100

98

103

1748 Fosnes

118

121

127

1749 Flatanger

111

112

118

1750 Vikna

100

100

104

1751 Nærøy

99

99

103

1755 Leka

120

118

124

1756 Inderøy

100

96

97

Nord-Trøndelag

98

97

99

1804 Bodø

101

104

107

1805 Narvik

99

104

109

1811 Bindal

109

124

131

1812 Sømna

103

101

107

1813 Brønnøy

101

103

108

1815 Vega

107

104

109

1816 Vevelstad

120

115

122

1818 Herøy

104

104

109

1820 Alstahaug

99

101

105

1822 Leirfjord

105

104

108

1824 Vefsn

99

102

107

1825 Grane

105

108

114

1826 Hattfjelldal

105

116

123

1827 Dønna

106

108

114

1828 Nesna

105

103

108

1832 Hemnes

99

122

128

1833 Rana

98

102

106

1834 Lurøy

115

115

123

1835 Træna

124

118

126

1836 Rødøy

114

115

123

1837 Meløy

100

114

119

1838 Gildeskål

105

118

124

1839 Beiarn

111

130

138

1840 Saltdal

99

100

106

1841 Fauske Fuosko

100

108

112

1845 Sørfold

107

142

150

1848 Steigen

105

106

112

1849 Hamarøy Hábmer

107

115

122

1850 Tysfjord Divtasvuodna

104

119

125

1851 Lødingen

104

99

105

1852 Tjeldsund

108

103

109

1853 Evenes

108

106

111

1854 Ballangen

103

105

110

1856 Røst

129

127

134

1857 Værøy

122

119

125

1859 Flakstad

108

110

116

1860 Vestvågøy

99

97

101

1865 Vågan

100

101

105

1866 Hadsel

99

102

106

1867 Bø

104

104

110

1868 Øksnes

99

94

98

1870 Sortland Suortá

101

101

105

1871 Andøy

98

100

104

1874 Moskenes

113

117

123

Nordland

101

105

109

1902 Tromsø

104

104

106

1903 Harstad Hárstták

103

103

107

1911 Kvæfjord

105

106

112

1913 Skånland

105

101

106

1917 Ibestad

111

108

114

1919 Gratangen

113

110

116

1920 Lavangen Loabák

119

114

120

1922 Bardu

104

116

121

1923 Salangen

109

109

114

1924 Målselv

103

108

112

1925 Sørreisa

106

100

105

1926 Dyrøy

115

109

116

1927 Tranøy

111

110

115

1928 Torsken

118

118

124

1929 Berg

115

117

122

1931 Lenvik

103

102

107

1933 Balsfjord

101

103

109

1936 Karlsøy

113

120

131

1938 Lyngen

112

110

122

1939 Storfjord Omasvuotna Omasvuono

116

123

134

1940 Kåfjord Gáivuotna Kaivuono

115

115

127

1941 Skjervøy

111

110

120

1942 Nordreisa Ráisa Raisi

104

105

113

1943 Kvænangen

125

131

144

Troms Romsa

105

106

110

2002 Vardø

122

117

125

2003 Vadsø

110

110

117

2004 Hammerfest

112

143

153

2011 Kautokeino Guovdageaidnu

119

117

128

2012 Alta

112

111

119

2014 Loppa

142

135

149

2015 Hasvik

137

130

141

2017 Kvalsund

134

142

156

2018 Måsøy

133

130

142

2019 Nordkapp

112

110

119

2020 Porsanger Porsáŋgu Porsanki

111

111

119

2021 Karasjok Kárášjohka

120

114

124

2022 Lebesby

130

140

154

2023 Gamvik

137

133

143

2024 Berlevåg

137

141

151

2025 Tana Deatnu

120

117

127

2027 Nesseby Unjárga

138

133

147

2028 Båtsfjord

121

119

127

2030 Sør-Varanger

110

115

123

Finnmark Finnmárku

116

120

129

Hele landet

100

100

100

1 Inntekter for kommunene Hobøl, Lillesand, Os (Hordaland), Stjørdal, Spydeberg og Selbu er korrigert for et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, se tekst i avsnitt 2 for nærmere forklaring.

Til forsiden