Prop. 88 S (2017–2018)

Kommuneproposisjonen 2019

Til innholdsfortegnelse

1 Inntekter og utgifter i kommunesektoren 2015–2018

Tabell 1.1 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. 2015–2018. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før.

Mill. kroner

Endring i prosent

2015

20161

20171

20182

16–171

17–182

A.

Inntekter i alt

485 354

512 412

540 229

552 104

5,4

2,2

Formuesinntekter

19 367

17 066

17 735

18 398

3,9

3,7

Skatteinntekter

177 471

194 165

203 349

206 110

4,7

1,4

Skatt på inntekt og formue

165 885

181 199

188 933

191 300

4,3

1,3

Produksjonsskatter

11 586

12 966

14 417

14 810

11,2

2,7

Overføringer fra statsforvaltningen

219 332

229 582

244 505

250 284

6,5

2,4

Gebyrinntekter mv.

62 941

65 218

67 940

70 306

4,2

3,5

Andre overføringer

6 243

6 381

6 700

7 006

5,0

4,6

B.

Totale utgifter

500 195

525 964

553 257

572 622

5,2

3,5

Renteutgifter

10 192

9 575

10 090

10 765

5,4

6,7

Overføringer til private

45 631

49 111

52 095

54 104

6,1

3,9

Overføringer til statsforvaltningen

2 899

3 020

3 171

2 902

5,0

-8,5

Lønnskostnader

258 059

268 875

281 724

291 784

4,8

3,6

Produktinnsats

96 012

98 831

104 505

107 710

5,7

3,1

Produktkjøp til husholdninger

26 137

27 599

28 725

30 032

4,1

4,6

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

62 814

70 253

74 064

76 525

5,4

3,3

Netto kjøp av tomter og grunn

-3 296

-2 377

-1 655

-2 000

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 747

1 077

538

800

-

-

C.

Nettofinansinvestering (A-B)

-14 841

-13 552

-13 028

-20 518

-

-

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

360 450

375 417

394 532

408 685

5,1

3,6

1 Foreløpige tall

2 Anslag

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

Til forsiden