Prop. 9 L (2016–2017)

Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital)

1. januar 2017 dannes det et eget rettssubjekt for Den norske kirke, skilt fra staten. Kirkelige virksomheter som nå er en del av staten, vil bli overført til det nye rettssubjektet. I forbindelse med utskillingen er det i statsbudsjettet for 2017 foreslått at Den norske kirke får tilskudd til den pensjonspremien Den norske kirke skal betale til Statens pensjonskasse fra 2017 og et egenkapitaltilskudd. I Prop. 9 L (2016–2017) Endringar i lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn (om statstilskott til Den norske kyrkja til pensjonspremie og eigenkapital) foreslår regjeringen en lovendring som innebærer at deler av disse tilskuddene ikke inngår i beregningsgrunnlaget for statens tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Dette gjelder egenkapitaltilskuddet og den delen av tilskuddet til pensjonspremien som knytter seg til pensjonsrettigheter som de kirkelig ansatte har opptjent som arbeidstakere i staten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget