Prop. 94 LS (2020–2021)

Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonenes hovedinnhold

Mens store deler av norsk økonomi nå går godt, opplever fortsatt mange bransjer lav aktivitet, over ett år etter at første tilfelle av Covid-19 ble bekreftet i landet. Nivået på arbeidsledigheten er fortsatt vesentlig høyere enn før pandemien, og den har økt siden det ble iverksatt strengere smitteverntiltak fra slutten av oktober.

I Prop. 131 L (2019−2020) Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) foreslo regjeringen å innføre en ordning med tilskudd til arbeidsgivere som tok egne permitterte ansatte tilbake i arbeid. Ordningen gjaldt for kalendermånedene juli og august 2020. Ordningen ble videreført i Prop. 140 L (2019–2020) Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), og gjaldt da for tilskudd for kalendermånedene oktober, november og desember 2020. Vilkårene for å kunne motta tilskudd under de to periodene er sammenfallende.

På bakgrunn av anmodningsvedtak nr. 547 (2020–2021) av 19. januar 2021 foreslår regjeringen å åpne for en ny ordning med tilskudd til foretak som tar egne ansatte tilbake i arbeid. Ordningen vil ha likhetstrekk med den tidligere ordningen, men vil gi høyere støtte per ansatt som tas tilbake fra permittering, og være mer fleksibel. Regjeringen legger også vekt på at bedrifter kan benytte ordningen til opplæring av ansatte frem til aktiviteten tar seg opp igjen. Økt og fornyet kompetanse blant de ansatte vil gjøre virksomhetene bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer og omstillinger. Regjeringen legger i denne proposisjonen opp til å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med ytterligere 100 mill. kroner, begrunnet med behovet for kompetansetiltak som kan motvirke permitteringer, i tillegg til allerede vedtatte økte bevilgninger på 200 mill. kroner med samme begrunnelse i Prop. 79 S (2020–2021).