Prop. 94 LS (2020–2021)

Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Proposisjonene inneholder forslag til endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet). Det åpnes for en ny periode med tilskudd ved avbrutt permittering for perioden 15. mars 2021 til 30. juni 2021. Ordningen har likhetstrekk med den tidligere ordningen, men gir høyere støtte per permittert som tas tilbake, og er mer fleksibel.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget