Prop. 96 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.)

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legg med dette fram følgjande saker under kap. 2315 Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet og kap. 502 Lønsoppgjeret i staten – tariffavtalte avsettingar.

  1. Lønsregulering frå 1. mai 2018 for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet mv.

  2. Endringar i statsbudsjettet for 2018.