Prop. 99 S (2020–2021)

Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark

Til innhaldsliste

3 Lokalpolitisk handsaming

Forslaget til finansierings- og bompengeopplegg for Bypakke Tenk Tromsø er handsama av Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune i fleire omgangar. Dei lokalpolitiske vedtaka om bompengar vart fatta hausten 2017. Det vart fatta nye vedtak juni 2020 som følgje av bompengeavtalen frå 2019. Presisering av garantivedtak og bypakka sin portefølje vart vedteke av Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune i oktober 2020.

Lokale vedtak november 2017

Tromsø kommune behandla saka i kommunestyret 22. november 2017 og fatta følgjande vedtak:

 • 1. Bompengeutredningen godkjennes slik den er beskrevet i denne saken, og som vist i vedlegg 1 «Brukerfinansiering Tenk Tromsø oktober 2017».

 • 2. Forslag til portefølje for Tenk Tromsø slik den er vist i vedleggene 5 og 6d, datert 25.10. 2017, legges til grunn for forhandlingene med staten om en byvekstavtale med følgende justeringer.

  • Nytt punkt: Å løse transportutfordringer på Kvaløya er høyt prioritet i Tenk Tromsø. I første periode skal det settes inn ekstra kollektivtiltak på Kvaløya, første del av kollektivfelt Eidkjosen–Giæverbukta etableres og tiltakspakke Langnes gjennomføres. Kvaløyforbindelse skal prosjekteres i første periode

  • Nytt punkt: Tiltak 39 skal nedprioriteres med unntak av de tiltakene i byrom som legger til rette for mobiliteten på kollektiv, gang og sykkel

  • Nytt punkt: Tiltak 17 kollektivfelt mellom Blåselvegen og Blåmannsvegen og tiltak 25 kollektivfelt mellom Storelva og Blåselvegen skal inn i første periode ved at tiltak 39 reduseres.

  • Nytt punkt: Det utredes hvordan rømningsvei i ny tverrforbindelse kan benyttes som sykkel og gangvei.

  • Nytt punkt: Det understrekes at porteføljefordelinga med 45 % til vei og sammensatte tiltak, 30 % til kollektivtransport – infrastruktur og 25 % til sykkel, gange, miljø og trafikksikkerhet skal opprettholdes gjennom hele byvekstperioden.

 • 3. Kommunestyret anbefaler partene å legge finansieringsalternativ 2 til grunn for finansiering av Tenk Tromsø, med mulighet for forlengelse i fem år.

  Finansieringsplan med fordeling mellom statlige/fylkeskommunale/kommunale midler og bompengefinansiering fordelt på perioder, samt rammer for hele innkrevingsperioden vedtas som vist i finansieringsalternativ 2 beskrevet i saksframlegg, (alternativ 30/10 og 15 års innkreving som i vedlegg 2, side 23) og med mulighet for forlengelse i fem år slik beskrevet i vedlegg 1.

  Endelig finansieringsplan for Tenk Tromsø som inkluderer fordeling mellom statlig, kommunal og fylkeskommunal andel samt bompenger, avklares i byvekstforhandlingene. Resultatet av forhandlingene legges fram for kommunestyret til behandling når forslag til avtale foreligger.

  Kostnadene på tiltakene anslås til brutto ca. 8,6 mrd. kr over 20 år (2017-kronenivå). Innkrevingsperioden settes til 15 år med mulighet for forlengelse i inntil fem år. Bompengepotensialet er beregnet med grunnlag i 5,5 % renter de første ti årene av innkrevingsperioden, og deretter 6,5 % renter.

 • 4. Tromsø kommunestyre vedtar plassering av bomstasjonene, vist i vedlegg 3 og 4.

  • Det etableres en bomstasjon på Flyplassvegen.

  • Det etableres to bomstasjoner på Ringvegen.

  • Det etableres tre bomstasjoner på rv. 862 Tverrforbindelsen.

  • Det etableres to bomstasjoner på fv. 59 Stakkevollvegen.

  • Det etableres en bomstasjon E8 ved Tromsøysundtunnelen.

  • Det etableres en bomstasjon rv. 862 ved Tromsøbrua.

  • Det etableres en bomstasjon på Kvaløyvegen.

  • Det etableres en bomstasjon i Røstbakken.

  • Det etableres en bomstasjon på Holtvegen.

  • Det etableres en bomstasjon rv. 858 i Langnesbakken.

  • Det etableres en bomstasjon fv. 862 ved Langnestunnelen.

 • 5. Tromsø kommune forutsetter at det i Tromsø by vurderes å etablere en-portals bomløsninger. Det forutsettes at ny teknologi tas i bruk for å redusere tekniske løsninger rundt bomstasjoner og innkreving.

  Det finnes i dag flere alternativ til tradisjonell bompengeinnkreving. Kommunestyret er opptatt av at vi skal bruke nye teknologier for å få ned kostnadene og få til ei mer rettferdig og effektiv innkreving av bompenger.

  Tromsø vil gjerne være pilotkommune for nye teknologier og utfordrer partene i Tenk Tromsø til å finne nye metoder for innkreving.

 • 6. Det vedtas takst på kr 10/30 (utenom rush/rush) for takstgruppe 1 og dobbel takst for takstgruppe 2. Det legges til grunn en gjennomsnittlig takst på kr 5,40 per passering.

  Takstene skal evalueres etter ett års drift og evt. justeres slik at den gjennomsnittlige taksten opprettholdes.

  Takstene justeres i samsvar med prisutviklingen. For å redusere trafikkbelastningen i rushtidene er det vedtatt å innføre høyere bomtakster i rushtimene mellom klokken 06:30 og 09:00 og mellom klokken 15:00 og 17:00.

  Elbiler betaler 50 % takst.

  Det legges til grunn 20 % rabatt ved kjøp av AutoPASS-brikke.

  Timesregel – hvert abonnement betaler bare for en passering innenfor en time.

  Passeringstak – med AutoPASS-brikke betaler en for maksimalt 80 passeringer per kjøretøy i kalendermåneden.

  Kommunestyret legger til grunn at det etter hvert innføres miljødifferensierte takster i tråd med vedtak som kommer nasjonalt med inndeling i kjøretøyklasser (Prop. 1 S 2016–2017).

 • 7. Garantiene skal gis som selvskyldnergaranti. Tromsø kommune aksepterer et garantiansvar på kr 512 millioner. Det forutsettes at Troms fylkeskommune stiller garanti for et tilsvarende beløp. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånene.

 • 8. Tromsø kommune har dette som grunnlag til forhandlingene. Endelig forhandlingsresultat skal vedtas av kommunestyret.

Troms fylkeskommune (nå Troms og Finnmark fylkeskommune) handsama saka i møte i fylkestinget 12. desember 2017 og fatta følgjande vedtak:

 • 1. Bompengeutredningen godkjennes slik den er beskrevet i denne saken, og som vist i vedlegg 1 «Brukerfinansiering Tenk Tromsø oktober 2017».

 • 2. Forslag til portefølje for Tenk Tromsø slik den er vist i vedleggene 5 og 6, datert 25.10. 2017, legges til grunn for forhandlingene med staten om en byvekstavtale.

 • 3. Fylkestinget anbefaler partene å legge finansieringsalternativ 1 til grunn for finansiering av Tenk Tromsø.

  Finansieringsplan med fordeling mellom statlige/fylkeskommunale/kommunale midler og bompengefinansiering fordelt på perioder, samt rammer for hele innkrevingsperioden vedtas som vist i finansieringsalternativ 1 beskrevet i saksframlegg, (alternativ 30/10 og 20 års innkreving som i vedlegg 1, side 21 og 22).

  Endelig finansieringsplan for Tenk Tromsø som inkluderer fordeling mellom statlig, kommunal og fylkeskommunal andel samt bompenger, avklares i byvekstforhandlingene. Resultatet av forhandlingene legges fram for kommunestyret til behandling når forslag til avtale foreligger. Kostnadene på tiltakene anslås til brutto ca. 8,6 mrd. kr over 20 år (2017-kronenivå).

  Innkrevingsperioden settes til 20 år, eventuelt 15 år. Bompengepotensialet er beregnet med grunnlag i 5,5 % renter de første ti årene av innkrevingsperioden, og deretter 6,5 % renter.

 • 4. Fylkestinget går inn for følgende plassering av bomstasjonene, som vist i vedlegg 3 og 4.

  • Det etableres en bomstasjon på Flyplassvegen.

  • Det etableres to bomstasjoner på Ringvegen.

  • Det etableres tre bomstasjoner på rv. 862 Tverrforbindelsen.

  • Det etableres to bomstasjoner på fv. 59 Stakkevollvegen.

  • Det etableres en bomstasjon E8 ved Tromsøysundtunnelen.

  • Det etableres en bomstasjon rv. 862 ved Tromsøbrua.

  • Det etableres en bomstasjon på Kvaløyvegen.

  • Det etableres en bomstasjon i Røstbakken.

  • Det etableres en bomstasjon på Holtvegen.

  • Det etableres en bomstasjon rv. 858 i Langnesbakken.

  • Det etableres en bomstasjon fv. 862 ved Langnestunnelen.

 • 5. Det legges opp til å etablere en-portals bomløsninger. Det vil si at galgen er festet kun på en side av vegen. Ny teknologi og digitalisering kan medføre redusert behov for teknisk infrastruktur (bommer) og billigere drift, dette vurderes etter hvert som regelverk og utvikling åpner for det.

 • 6. Det vedtas takst på kr 10/30 (utenom rush/rush) for takstgruppe 1 og dobbel takst for takstgruppe 2. Det legges til grunn en gjennomsnittlig takst på kr 5,40 per passering. Takstene skal evalueres etter ett års drift og evt. justeres slik at den gjennomsnittlige taksten opprettholdes.

  Takstene justeres i samsvar med prisutviklingen. For å redusere trafikkbelastningen i rushtidene er det vedtatt å innføre høyere bomtakster i rushtimene mellom klokken 06:30 og 09:00 og mellom klokken 15:00 og 17:00.

  Elbiler betaler 50 % takst.

  Det legges til grunn 20 % rabatt ved kjøp av Auto PASS-brikke.

  Timesregel – hvert abonnement betaler bare for en passering innenfor en time.

  Passeringstak – med Auto PASS-brikke betaler en for maksimalt 80 passeringer per kjøretøy i kalendermåneden.

  Fylkestinget legger til grunn at det etter hvert innføres miljødifferensierte takster i tråd med vedtak som kommer nasjonalt med inndeling i kjøretøyklasser (Prop. 1 S 2016–2017).

 • 7. Garantiene skal gis som selvskyldnergaranti. Troms fylkeskommune aksepterer et garantiansvar på kr 512 millioner. Det forutsettes at Tromsø kommune stiller garanti for et tilsvarende beløp. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånene.

Lokale vedtak juni 2020

Som følgje av nye føringar i bompengeavtalen frå 2019, handsama kommunestyret saka 19. juni 2020, og fatta følgjande vedtak:

«Det vises til regjeringens bompengeforlik sommeren 2019 samt brev fra Samferdselsdepartementet til Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune datert 2. januar 2020.
Tromsø kommune vil slutte seg til det nullvekstmålet som regjeringen fastsetter og vil jobbe for å oppfylle dette i en byvekstavtale. Tromsø kommune aksepterer en egenandel på 20 % på kommunale vegprosjekter.
Tromsø kommune aksepterer strenge krav til kostnadskontroll av pakken og fast økonomisk ramme. Tromsø kommune skal sammen med partene i Tenk Tromsø sørge for gode systemer som ivaretar slik kontroll.
I vedlagte oversikt framkommer prosjektene i porteføljen i prioritert rekkefølge. Det vil bli påbegynt en gjennomgang av porteføljen og oppdatering av kostnader slik at dette er i gang når forhandlingene starter. Oppdatering av kostnader blir et viktig arbeid fremover.
Tromsø kommune aksepterer at porteføljen må tilpasses den endelige rammen for en byvekstavtale. Når forhandlingene er gjennomført, skal det dermed være dokumentert at inntektene kan finansiere de definerte prosjektene. Porteføljen skal også revideres jevnlig, ut fra måloppnåelse og andre sentrale faktorer som avtales i forhandlingene.
Tromsø kommune mener en forlenget timesregel på ettermiddag kan være aktuelt å vurdere. Dette vil det bli tatt stilling til under forhandlingene, når man har en bedre oversikt over rammebetingelsene i byvekstavtalen.
Tromsø kommune ønsker ikke å endre vedtatt foreløpig portefølje før forhandlingene om byvekstavtale starter. En eventuell vurdering av om rv 862 tunnel Breivika – Langnes og veg til flyplassen skal tas ut av pakken og finansieres isolert, gjøres i forhandlingene dersom staten ønsker dette.
Det forutsettes at Troms og Finnmark fylkeskommune fatter tilsvarende vedtak.
Etter vedtak sendes saken til Samferdselsdepartementet med anmodning om snarlig oppstart av forhandlinger.»

Troms og Finnmark fylkeskommune handsama saka i fylkestinget 19. juni 2020 og fatta følgjande vedtak:

«Det vises til regjeringens bompengeforlik sommeren 2019 samt brev fra Samferdselsdepartementet til Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune datert 2. januar 2020.
 • 1. Troms og Finnmark fylkeskommune vil slutte seg til det nullvekstmålet som regjeringen fastsetter og vil jobbe for å oppfylle dette i en byvekstavtale.

 • 2. Troms og Finnmark fylkeskommune aksepterer en egenandel på 20 % på fylkeskommunale vegprosjekter.

 • 3. Troms og Finnmark fylkeskommune aksepterer strenge krav til kostnadskontroll av pakken og fast økonomisk ramme.

 • 4. Troms og Finnmark fylkeskommune skal sammen med partene i Tenk Tromsø sørge for gode systemer som ivaretar slik kontroll.

 • 5. I vedlagte oversikt framkommer prosjektene i porteføljen i prioritert rekkefølge. Det vil bli påbegynt en gjennomgang av porteføljen og oppdatering av kostnader slik at dette er i gang når forhandlingene starter. Oppdatering av kostnader blir et viktig arbeid fremover.

 • 6. Troms og Finnmark fylkeskommune aksepterer at porteføljen må tilpasses den endelige rammen for en byvekstavtale. Når forhandlingene er gjennomført, skal det dermed være dokumentert at inntektene kan finansiere de definerte prosjektene. Porteføljen skal også revideres jevnlig, ut fra måloppnåelse og andre sentrale faktorer som avtales i forhandlingene.

 • 7. Troms og Finnmark fylkeskommune mener en forlenget timesregel på ettermiddag kan være aktuelt å vurdere. Dette vil det bli tatt stilling til under forhandlingene, når man har en bedre oversikt over rammebetingelsene i byvekstavtalen.

 • 8. Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker ikke å endre vedtatt foreløpig portefølje før forhandlingene om byvekstavtale starter. En eventuell vurdering av om rv 862 tunnel Breivika – Langnes og veg til flyplassen skal tas ut av pakken og finansieres isolert, gjøres i forhandlingene dersom staten ønsker dette.

 • 9. Det forutsettes at Tromsø kommune fatter likelydende vedtak.

Etter vedtak sendes saken til Samferdselsdepartementet med anmodning om snarlig oppstart av forhandlinger.»

Lokale vedtak oktober 2020

Som følgje av nye føringar i bompengeavtalen frå 2019, og at dei tidlegare garantivedtaka var mangelfulle, handsama Tromsø kommune saka i kommunestyret 28. oktober 2020 og fatta følgjande vedtak:

 • 1. Tromsø kommune anbefaler at en bypakke for Tromsø baseres på Alternativ 2 – uten ny veg til flyplassen (F2) samt andre tiltak slik at det blir balanse mellom inntekter og utgifter i pakken, som vist i tabell i vedlegg 2.

  Tromsø kommune aksepterer en egenandel på 20 % på kommunale vegprosjekter. Egenandelen er foreløpig beregnet til 209 mill. 2020-kr i 15års-perioden.

  I fravær av F2 må det tilrettelegges for bedre trafikkavvikling i Giæverbukta.

 • 2. Bypakken vil være en del av en framtidig byvekstavtale for Tromsø. Det forventes at Avinor skal bidra med en betydelig andel av kostnadene til bygging av F2 til flyplassen. Finansiering og fordeling av kostnadene for dette prosjektet avklares i den videre porteføljestyringa og i forhandlinger om byvekstavtalen.

 • 3. Tromsø kommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for bompengeselskapet, begrenset oppad til 385 mill. kr for bypakke Tromsø, med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig maksimalt 425 mill. kr for Tromsø kommune. Garantisten har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i bompengeselskapets rettigheter til å innkreve bompenger.

 • 4. Garantien må på vanlig måte godkjennes av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

 • 5. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjon i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf garantiforskriftens § 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil 19 år fra første opptrekk på finansieringen.

 • 6. Kostnadsøkninger og/eller inntektssvikt i porteføljestyrte bompengepakker skal håndteres i den løpende porteføljestyringen og ikke gjennom økte takster eller forlenget innkreving. Garantistenes utlegg kan følgelig ikke dekkes gjennom en økning av gjennomsnittstaksten eller en forlengelse av innkrevingstiden.

 • 7. Garantien gjelder inntil bompengeselskapets gjeld knyttet til bypakken er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetaling av lånet.

 • 8. Det forutsettes at Troms og Finnmark fylkeskommune stiller garanti for et tilsvarende beløp med tilsvarende forpliktelser. Det innebærer at maksimalt låneopptak vil være 770 mill. kr, og det totale garantibeløpet er 850 mill. kr.

 • 9. Kommunestyret mener statens andel til realisering av Rv. 862/E8 Tverrforbindelsen Tromsø må økes betraktelig.

 • 10. Ordfører gis fullmakt til å forhandle for å sikre likelydende vedtak i kommunen og fylkeskommunen.

Troms og Finnmark fylkeskommune handsama saka i møte i fylkesrådet 29. oktober 2020 og fatta følgjande vedtak:

 • 1. Troms og Finnmark fylkeskommune anbefaler at en bypakke for Tromsø baseres på Alternativ 2 – uten ny veg til flyplassen (F2) samt andre tiltak slik at det blir balanse mellom inntekter og utgifter i pakken, som vist i tabell i vedlegg 2.

  Troms og Finnmark fylkeskommune aksepterer en egenandel på 20 % på kommunale vegprosjekter. Egenandelen er foreløpig beregnet til 402 mill. 2020-kr i 15års-perioden.

  I fravær av F2 må det tilrettelegges for bedre trafikkavvikling i Giæverbukta.

 • 2. Bypakken vil være en del av en framtidig byvekstavtale for Tromsø. Det forventes at Avinor skal bidra med en betydelig andel av kostnadene til bygging av F2 til flyplassen. Finansiering og fordeling av kostnadene for dette prosjektet avklares i den videre porteføljestyringa og i forhandlinger om byvekstavtalen.

 • 3. Troms og Finnmark fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for bompengeselskapet, begrenset oppad til 385 mill. kr for bypakke Tromsø, med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig maksimalt 425 mill. kr for Troms og Finnmark fylkeskommune. Garantisten har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i bompengeselskapets rettigheter til å innkreve bompenger.

 • 4. Garantien må på vanlig måte godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • 5. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjon i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf garantiforskriftens § 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil 19 år fra første opptrekk på finansieringen.

 • 6. Kostnadsøkninger og/eller inntektssvikt i porteføljestyrte bompengepakker skal håndteres i den løpende porteføljestyringen og ikke gjennom økte takster eller forlenget innkreving. Garantistenes utlegg kan følgelig ikke dekkes gjennom en økning av gjennomsnittstaksten eller en forlengelse av innkrevingstiden.

 • 7. Garantien gjelder inntil bompengeselskapets gjeld knyttet til bypakken er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetaling av lånet.

 • 8. Det forutsettes at Tromsø kommune stiller garanti for et tilsvarende beløp med tilsvarende forpliktelser. Det innebærer at maksimalt låneopptak vil være 770 mill. kr, og det totale garantibeløpet er 850 mill. kr.

 • 9. Fylkesrådet mener statens andel til realisering av Rv. 862/E8 Tverrforbindelsen Tromsø må økes betraktelig.

 • 10. Fylkesråden for samferdsel gis fullmakt til å forhandle for å sikre likelydende vedtak i kommunen og fylkeskommunen.

 • 11. Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har behandlet sak «Stortingsproposisjon Bypakke Tromsø», etter kommunelovens § 11-8. Vedtaket forelegges fylkestinget i første møte.