Rapport om rettsavgjørelser om arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene i arbeidsmiljøloven

Advokatfirmaet Haavind har utarbeidet en rapport med gjennomgang og systematisering av rettsavgjørelser fra 2010 til 2020 i tvistesaker om arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene i arbeidsmiljøloven. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med det pågående arbeidet i utvalget om fremtidens arbeidsliv (Fougner-utvalget).

I rapporten omtales avgjørelser i sivile saker fra Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene. Den omfatter både publiserte og upubliserte avgjørelser. De upubliserte avgjørelsene er innhentet fra domstolene.

Det har vært 25 dommer om arbeidstakerbegrepet. Sakene er knyttet til en rekke ulike næringer, med helse- og sosialtjenester, IKT og annen tjenesteyting som de største. I all hovedsak gjelder rettsavgjørelsene grensegangen mellom det å være arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker.

Når det gjelder arbeidsgiverbegrepet har Haavind identifisert 17 dommer. Sakene er knyttet til en rekke næringer, seks saker gjaldt transportnæringen. Sakene fordelte seg på to hovedgrupper: Spørsmål om delt arbeidsgiveransvar, typisk mellom mor- og datterselskap, og plassering av arbeidsgiveransvar, det vil si tilfeller hvor det er usikkert hvilket selskap som på et gitt tidspunkt er riktig arbeidsgiver.

Regjeringen har satt ned et partssammensatt utvalg om fremtidens arbeidsliv som ser nærmere på endringer i virksomhetsorganisering og rammeverket for ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. Rapporten fra advokatfirmaet Haavind er ett av mange bidrag til utvalgets vurderinger. Utvalget skal legge fram sin innstilling 1. juni 2021.

Rapporten

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet